अ. क्र. कार्यालयाचे नाव अधिका-याचे पदनाम कार्यालय निवास फॅक्‍स
1 विभागीय आयुक्‍त कार्यालय विभागीय आयुक्‍त 2562132 2532123 2531756 2532043
2
अप्‍पर आयुक्‍त 2561039 2552214
3
उपायुक्‍त सामान्‍य 2562568

4
उपायुक्‍त महसूल 2532045

5
उपायुक्‍त पूरवठा 2562128
2562128
6
उपायुक्‍त पुर्नवसन 2565237 2245433
7
उपायुक्‍त विकास 2560130 2022567
8
उपायुक्‍त विकास आस्‍था 2555515 2022567
9
उपायुक्‍त, करमणूक 2564558

10
उपायुक्‍त, रोहयो 2562617 2590023
11
उपायुक्‍त, नियोजन 2562692

12
उपायुक्‍त, व्‍यवस्‍थ्‍ पकीय संचालक, नागपूर फ्लाईंग क्‍लब 2551052
2532043
13
प्रादेशिक विभ्‍गीय चौकशी अधिकारी


14
सहा आयुक्‍त, भ्सुधार 2565025 2787719
15
सहा.आयुक्‍त मागासवर्गीय शाखा 2561630

16 आयुक्‍त कार्यालय सहा. संचालक, लेखा 2561204

17
सहा. संचालक, नगर प्रशासन 2564530

18
सहा. संचालक, नक्षलग्रस्‍त 2562692

19
सहा.आयुक्‍त, चौकशी. 2555515

20
सहा. संचालक लेखा विभागीय शाखा. 2555515

21
नियंत्रण शाखा. 2542518

22
महाराष्‍ट्र महसुल न्‍यायाधिकरण


1
उप मुद्रांक अधिकारी 2561282

24
25
जिल्‍हाधिकारी कार्यालय


26 जिल्‍हाधिकारी कार्यालय, नागपूर. जिल्‍हाधिकारी 2564973 2541511 2561755 2560543
27
अति. जिल्‍हाधिकारी 2565130 2560889 2554057


अति. जिल्‍हाधिकारी नागरी जमिन कमाल धारणा 2560889निवासी उपजिल्‍हाधिकारी 2565976 2700044


उपजिल्‍हाधिकारी राजस्‍व 2565049उपजिल्‍हाधिकारी भूसंपादन अधिकारी व्‍हि.आय.डी.सी.−2 2560487उपजिल्‍हाधिकारी स्‍वागतकक्ष 2565092
2565092


उपजिल्‍हाधिकारी रोहयो 2562968 2562975


उपजिल्‍हाधिकारी निवडणूक 2541832 2714414


भूसंपादन अधिकारी पी.पी.−1 2562968 2562972 2243693


भूसंपादन अधिकारी के.उन.पी. 2562968 2562976भूसंपादन अधिकारी पी.पी.−2 2562968 2562973उपविभागीय अधिकारी नागपूर 2560048 2747719


जिल्‍हा नियोजन अधिकारी 2560071 2642568


जिल्‍हा पुरवठा अधिकारी 2561106भूसंपादन अधिकारी एम.आय.डब्‍लू 2562968 2562974भूसंपादन अधिकारी जि. प. कामे. 2562968 2562973 2243694


जिल्‍हा आपत्‍ती व्‍यवस्‍थापन अधिकारी 2562668उपजिल्‍हाधिकारी पुर्नवसन 2562968 2562972भूसंपादन अधिकारी व्‍हि.आय.डी.सी.−3 2543929भूसंपादन अधिकारी व्‍हि.आय.डी.सी.−1 2561763भूसंपादन अधिकारी सामान्‍य 2562968 25862972 2703307


सहा. संचालक अल्‍पबचत 2562907खनिकर्म अधिकारी 2562972सचिव, जिल्‍हा् सैनिक कल्‍याण मंडळ 2561133तहसिलदार नागपूर शहर 2561975तहसिलदार नागपूर ग्रामीण 2564577डी.आय.ओ. एन. आय.सी. नागपूर 2544415अधिक्षक 2562972नियंत्रण शाखा. 2562668 2562972 25619672562968 2565230कार्यालयाचे नाव पदनाम ओ. आर फॅक्‍स नं

एम.एस.आर डि.सी. 1. अधिक्षक अभियंता 2551088 2521936
2551088


2. सहा. अधिक्षक अभियंता 2551088 2521936


सार्वजनिक बांधकाम विभाग 1.अधिक्षक अभियंता नागपूर विभाग 2565432
2565432

(इलेक्‍ट्रीक शाखा) 2. कार्यकारी अभियंता 25608563. उपअभियंता पी.जी.आय. उप विभाग 2742050


सार्वजनिक बांधकाम विभाग 1. मुख्‍य अभियंता नागपूर क्षेत्र 565840 25629862 256077 2565983


2. सहा. उच्‍च अभियंता 25659833.सहा. मुख्‍य अभियंता 2565983(मॅकेनिकल) अति.कार्यभार 25659834.अधिक्षक अभियंता नागपूर सर्कल 2560409 2538926 2561646


5.कार्यकारी अभियंता विभाग नं. 2 25650486. उपअभियंता उपविभागीय नं.1 25644417. उपअभियंता उपविभागीय नं.3 25654498. उपअभियंता एम.एल.ए. होस्‍टेल 25612439. शाखा अभियंता एम.एल.ए. होस्‍टेल 256508210. कक्ष अभियंता (रविभवन) 253448411.कार्यकारी अभियंता उपविभाग नं. 1 256544912.कार्यकारी अभियंता इंटिग्रेडेट पी. डब्‍लू मेडिकल युनिट 2744387 5631692


13.उप मुख्‍य आर्किटेक्‍ट 2561281
2565983


14.कार्यकारी अभियंता वर्ल्‍ड बॅक प्रोजेक्‍ट विभाग 256254615.कार्यकारी अभियंता विभाग नं. 3 2561586 2239985


16.सहा. संचालक बागबगीचे 256142517. कार्यकारी अधिकारी स्‍पेशल प्रोजेक्‍ट पिभाग 256297618.अधिक्षक अभियंता 256451219.कार्यकारी अभियंता 2564512


ब्रिज आणि डिझाईन सर्कल 1.अधिक्षक अभियंता 2561643 2420297


2.कार्यकारी अभियंता 2565103


सार्वजनिक न्‍यास 1. उपधर्मादास आयुक्‍त 2560332
2560332

राज्‍य शुल्‍क उत्‍पादन 1. उप. आयुक्‍त नागपूर विभाग 2721335 2566727 2721335

(प्रीझन) जेल 1.उप. आय.जी.पूर्व पिभाग जेल नागपूर 2248844
2248844


2.अधिक्षक नागपूर सेंट्रल जेल 2461413 2242225 2420679

सेंट्रल जेल प्रेस नागपूर 1. मॅनेजर सी.जे.पी. 2423756
2443366

शिवराज फाईन आर्ट लिथो वर्कस 1. मॅनेजर/व्‍यवस्‍थापक 27256812. मॅनेजर उत्‍पादन 2775007


प्रिंटिंग व स्‍टेशनरी 1. व्‍यवस्‍थापक 2562615 2562815 2564946

श्रम न्‍यायालय लेबर कोर्ट 1. न्‍यायाधिश 2550244 2562963


2. न्‍यायाधिश 2567616 2246647


3. न्‍यायाधिश 2557497 2557064


4. न्‍यायाधिश 2557396 2021477

औद्योगिक न्‍यायालय 1.सदस्‍य प्रशासन 2550126 2548826


2.सदस्‍य 2550130 2544473


3.सदस्‍य 2547484 2542213

पोलिस
पदनाम कायार्लय नं. निवास फॅक्‍स
1
पोलिस आयुक्‍त 2566601 2560601 2565002
2
सह.पोलिस आयुक्‍त 225862 2566829
3
अतिरिक्‍त पोलिस आयुक्‍त क्राईम 259977 2566604 2566660
4
अतिरिक्‍त पोलिस आयुक्‍त दक्षिण विभाग 2561706 2566829
5
अतिरिक्‍त पोलिस आयुक्‍त उत्‍तर विभाग 2595646
2595646
6
डी.सी.पी.क्षेत्र-1 (उपआयुक्‍त) 2559955 2566606 2579977
7
डी.सी.पी.क्षेत्र-2 255992 2566607

8
डी.सी.पी.क्षेत्र-3 2738282 2706314 2559798 2706314
9
डी.सी.पी. मुख्‍यालय 2564350 2520844
10
डी.सी.पी.क्षेत्र-4 2747753 2566634
11
डी.सी.पी. वाहतुक 2564550
2566658
12
डी.सी.पी. (ई.ओ.डब्‍लु) गुन्‍हा 2534012

13
डी.सी.पी. (एस.बी.) 2559797 2566668

14
डी.सी.पी. (इमिग्रेशन) 2566848

15
ए. सी. पी. सहा. आयुक्‍त पोलिस प्रशासन 2566673 2780430
16
सहा. पोलिस आयुक्‍त गुन्‍हा 2565570

17
सहा. पोलिस आयुक्‍त सिताबर्डी 2560906 2599995
18
सहा. पोलिस आयुक्‍त सदर 2534215

19 पोलिस सहा. पोलिस आयुक्‍त (MIDC) 2566830

20
सहा. पोलिस आयुक्‍त सोनेगाव 2566653

21
सहा. पोलिस आयुक्‍त सक्‍करदरा 2748815 2566625
22
सहा. पोलिस आयुक्‍त पांचपावली 2642838

23
सहा. पोलिस आयुक्‍त लकडगंज 2736369

24
सहा. पोलिस आयुक्‍त कोतवाली 2738283

25
सहा. पोलिस आयुक्‍त (वाहतुक) पुर्व 2706364

26
सहा. पोलिस आयुक्‍त (अजनी) 2706337 2566625
27
सहा. पोलिस आयुक्‍त सामाजिक 2566615

28
सहा. पोलिस आयुक्‍त मुख्‍यालय 2566751

29
सहा. पोलिस आयुक्‍त विशेष शाखा 2561519 2566671

30
सहा. पोलिस आयुक्‍त पश्चिम वाहतुक 2552272

31
सहा. पोलिस आयुक्‍त बिनतारी 2566630

32
निंयंत्रण शाखा अधिकारी नागपूर शहर 2566832 2561222
25666672567040कार्यालयचे नाव पदनाम ऑफिस क्र. निवास क्र. फॅक्‍स
1 जिल्‍हा न्‍यायाधिश 1) जिल्‍हा शासकिय अधिव्‍याखाता 2531985 2723500 2548140
2 महाराष्‍ट्र प्रशासकिय न्‍यायाधिकरण 1) उप सभापती 2565190 2420028


2) सदस्‍य (ए) 2565110 2560018


3) मुख्‍य सादरकर्ता अधिकारी 2540964 2044514 2526643


4) रजिस्‍टार 2562400

3 उच्‍च न्‍यायालय 1) प्रशासकीय निबंधक 2562892 2561183 2560280


2) सहा. निबंधक रात शिष्‍टाचार 2560399 2564207
4 न्‍याय व विधी 1) स‍ह सचिव न्‍याय व विधी 2565030 2523892
2565030


2) शासकीय अधिव्‍यक्‍ता 2561296 2541645
2544770


3) शाखा अधिकारी 2565030

5 भूमि अभिलेख 1) उप संचालक नागपूर विभाग 2560272
2565026
6 शासकिय ग्रंथालय 1) ग्रंथपाल (अति. कार्यभार) 2561171
2561171
7 भाषा विभाग 1) विभागीय सहा. संचालक नागपूर आणि अमरावती विभाग 2565956

8 लेबर (श्रम) 1) अति आयुक्‍त 2564223
2564223
9 शासकिय मध्‍यवर्ती कार्यशाळा 1) कार्यकारी अभियंता 2534685
2534685
10 मेकॅनिकल विभाग 1) अधिक्षक अभियंता 2426412 2547372 2458246
11 विदर्भ सिंचन विकास महामंडळ पाटबंधारे 1) कार्यकारी संचालक 2550153 2562065 2550796


2) मुख्‍य अभियंता (गोसीखुर्द प्रकल्‍प) 2561485 2782373 2541608


3) अधिक्षक अभियंता एन. आय. सर्कल (अति. कार्यभार) 25602344) कार्यकारी अभियंता गोसीखुर्द पुनर्वसन विभाग नागपूर 25615065) अधिक्षक अभियंता (गोसीखुर्द प्रकल्‍प सर्कल) 25641836) अधिक्षक अभियंता VIDC विदर्भ पाटबंधारे विभाग 2560749
2550796


7) कार्यकारी अभियंता विदर्भ पाटबंधारे विभाग 2560749 2238253


8) कार्यकारी अभियंता विदर्भ पाटबंधारे विभाग 2560913 2710749


9) कार्यकारी अभियंता (एम. आय. सेल) 2565309 2021269 2532310


10) कार्यकारी अभियंता 2560913 2230625


11) कार्यकारी अभियंता पाटबंधारे प्रकल्‍प विभाग 2461381 2221572


12) डि.ए. एफ.ओ. 2560913

12 जलसंपदा विभाग 1) मुख्‍य अभियंता 2524980(p) 2554114 2532310


2)सहा. मुख्‍य अभियंता 2524980(p) 6470120


3)सहा. मुख्‍य अभियंता 2524980(p) 2788325


4) अधिक्षक अभियंता आय. पी.आय. सर्कल 2555274 2042060 2555274


5) कार्यकारी अभियंता (एम. आय. विभाग) 24232346) अधिक्षक अभियंता एम. आय.(लोकल सेक्‍टर) 2442651 223511


7) प्रकल्‍प अधिकारी भुजल व्‍यवस्‍थापन विभाग 2423225 2021269


8) अधिक्षक अभियंता प्रशासक सी.ए.डी.ए. 2432733 2563258 2433873


9) कार्यकारी अभियंता आय.& एच. 2425973