Close

जिल्हाधिकारी कार्यालय

कोणाचे कोण विभागनुसार

फिल्टर

जिल्हाधिकारी कार्यालय
परिचय चित्र नाव पदनाम ईमेल दूरध्वनी फॅक्स पत्ता
छायाचित्र उपलब्ध नाही श्री. हरीश अय्यर डि.आय.ओ., एन.आय.सी. mahnag[at]nic[dot]in 0712-2544415 जिल्हाधिकारी कार्यालय, सिविल लाईन, नागपूर
छायाचित्र उपलब्ध नाही श्री. दिपक लिमसे सचिव, जिल्हा सैनिक कल्याण बोर्ड, नागपूर zswo_nagpur[at]mahasainik[dot]com 0712-2561133
छायाचित्र उपलब्ध नाही श्रीमती स्वाती काकडे अधिक्षक, उत्पादन शुल्क superintendentstateexcisengp[at]gmail[dot]com 0712-2565971 जिल्हाधिकारी कार्यालय, सिविल लाईन, नागपूर
छायाचित्र उपलब्ध नाही श्रीमती उज्वला तेलमासरे सहायक जिल्हा पूरवठा अधिकारी dsonagpur01[at]gmail[dot]com 0712-2561106 जिल्हाधिकारी कार्यालय, सिविल लाईन, नागपूर
छायाचित्र उपलब्ध नाही श्री. मिलिंद बऱ्हाणपूरकर जिल्हा खनिकर्म अधिकारी minnagpur[at]gmail[dot]com -- जिल्हाधिकारी कार्यालय, सिविल लाईन, नागपूर
छायाचित्र उपलब्ध नाही श्री. के.व्ही. फिरके जिल्हा नियोजन अधिकारी dponagpur[at]yahoo[dot]com 0712-2560071 जिल्हाधिकारी कार्यालय, सिविल लाईन, नागपूर
छायाचित्र उपलब्ध नाही श्री. राजेश भगत (अति. कार्यभार) जिल्हा प्रकल्प अधिकारी लोकलफंड, नागपूर dponagpur[at]gmail[dot]com -- जिल्हाधिकारी कार्यालय, सिविल लाईन, नागपूर
छायाचित्र उपलब्ध नाही श्री. जीवन बनसोडे तहसिलदार गैकृआ क्र. 5(4) tahsildarngpcity[at]gmail[dot]com जिल्हाधिकारी कार्यालय, सिविल लाईन, नागपूर
छायाचित्र उपलब्ध नाही श्री. प्रदिप कापसे अधिक्षक, जिल्हाधिकारी कार्यालय, नागपूर collectorngp[at]gmail[dot]com 0712-2562972 जिल्हाधिकारी कार्यालय, सिविल लाईन, नागपूर
छायाचित्र उपलब्ध नाही श्री. अनिल खडतकर तहसिलदार (महसूल) dycollrevenuengp[at]gmail[dot]com 0712-2565049 जिल्हाधिकारी कार्यालय, सिविल लाईन, नागपूर