Close

नागपूर जिल्हयांतर्गत (शहर व ग्रामीण ) शासकीय धान्य गोदामात एप्रिल २०१७ ते सप्टेंबर २०२१ या कालावधीतील साठवणुकीस असलेले उपयोगी , निरुपयोगी व तुकडा बारदाना विक्रीकरिता दरपत्रक मागविण्याबाबत (प्रथम मुदतवाढ )

नागपूर जिल्हयांतर्गत (शहर व ग्रामीण ) शासकीय धान्य गोदामात एप्रिल २०१७ ते सप्टेंबर २०२१ या कालावधीतील साठवणुकीस असलेले उपयोगी , निरुपयोगी व तुकडा बारदाना विक्रीकरिता दरपत्रक मागविण्याबाबत (प्रथम मुदतवाढ )
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
नागपूर जिल्हयांतर्गत (शहर व ग्रामीण ) शासकीय धान्य गोदामात एप्रिल २०१७ ते सप्टेंबर २०२१ या कालावधीतील साठवणुकीस असलेले उपयोगी , निरुपयोगी व तुकडा बारदाना विक्रीकरिता दरपत्रक मागविण्याबाबत (प्रथम मुदतवाढ )

नागपूर जिल्हयांतर्गत (शहर व ग्रामीण ) शासकीय धान्य गोदामात एप्रिल २०१७ ते सप्टेंबर २०२१ या कालावधीतील साठवणुकीस असलेले उपयोगी , निरुपयोगी व तुकडा बारदाना विक्रीकरिता दरपत्रक मागविण्याबाबत (प्रथम मुदतवाढ )

17/02/2022 28/02/2022 पहा (7 MB)