Close

भूसंपादन प्रकरण क्र ३४/अ-६५/२०१९-२० मौजा – रायपूर ता- हिंगणा जिल्हा नागपूर येथील भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकता हक्क अधिनियम २०१३ अन्वये कलाम ११(१) खालील अधिसूचना

भूसंपादन प्रकरण क्र ३४/अ-६५/२०१९-२० मौजा – रायपूर ता- हिंगणा जिल्हा नागपूर येथील भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकता हक्क अधिनियम २०१३ अन्वये कलाम ११(१) खालील अधिसूचना
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
भूसंपादन प्रकरण क्र ३४/अ-६५/२०१९-२० मौजा – रायपूर ता- हिंगणा जिल्हा नागपूर येथील भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकता हक्क अधिनियम २०१३ अन्वये कलाम ११(१) खालील अधिसूचना

भूसंपादन प्रकरण क्र ३४/अ-६५/२०१९-२० मौजा – रायपूर ता- हिंगणा जिल्हा नागपूर येथील भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकता हक्क अधिनियम २०१३ अन्वये कलाम ११(१) खालील अधिसूचना

02/07/2020 02/09/2020 पहा (1 MB)