Close

भूसंपादन प्रकरण क्र ८/अ -६५/२०१९-२० मौजा – घोराड तह – कळमेश्वर अधिसूचना कलम ११(१) अधिनियम -२०१३

भूसंपादन प्रकरण क्र ८/अ -६५/२०१९-२० मौजा – घोराड तह – कळमेश्वर अधिसूचना कलम ११(१) अधिनियम -२०१३
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
भूसंपादन प्रकरण क्र ८/अ -६५/२०१९-२० मौजा – घोराड तह – कळमेश्वर अधिसूचना कलम ११(१) अधिनियम -२०१३

भूसंपादन प्रकरण क्र ८/अ -६५/२०१९-२० मौजा – घोराड तह – कळमेश्वर अधिसूचना कलम ११(१) अधिनियम -२०१३

06/07/2020 20/07/2020 पहा (201 KB)