Close

भूसंपादन प्र क्र ३/अ -६५/२०११-१२ मौजा – राईवाडी (जुनी) गावठाण ता – सावनेर जि – नागपूर मध्ये प्रारूप निवाड्यास मुदत वाढ

भूसंपादन प्र क्र ३/अ -६५/२०११-१२ मौजा – राईवाडी (जुनी) गावठाण ता – सावनेर जि – नागपूर मध्ये प्रारूप निवाड्यास मुदत वाढ
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
भूसंपादन प्र क्र ३/अ -६५/२०११-१२ मौजा – राईवाडी (जुनी) गावठाण ता – सावनेर जि – नागपूर मध्ये प्रारूप निवाड्यास मुदत वाढ

भूसंपादन प्र क्र ३/अ -६५/२०११-१२ मौजा – राईवाडी (जुनी) गावठाण ता – सावनेर जि – नागपूर मध्ये प्रारूप निवाड्यास मुदत वाढ

30/07/2021 30/08/2021 पहा (592 KB)