Close

मौजा – गोडबोरी ,तह- भिवापूर, जिल्हा – नागपूर येथील भूसंपादन कायदा – २०१३ चे कलम ११(१) अन्वये अधिसूचना प्रकरण क्र १२/अ -६५/२०२१-२२

मौजा – गोडबोरी ,तह- भिवापूर, जिल्हा – नागपूर येथील भूसंपादन कायदा – २०१३ चे कलम ११(१) अन्वये अधिसूचना प्रकरण क्र १२/अ -६५/२०२१-२२
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
मौजा – गोडबोरी ,तह- भिवापूर, जिल्हा – नागपूर येथील भूसंपादन कायदा – २०१३ चे कलम ११(१) अन्वये अधिसूचना प्रकरण क्र १२/अ -६५/२०२१-२२

मौजा – गोडबोरी ,तह- भिवापूर, जिल्हा – नागपूर येथील भूसंपादन कायदा – २०१३ चे कलम ११(१) अन्वये अधिसूचना प्रकरण क्र १२/अ -६५/२०२१-२२

07/03/2022 04/04/2022 पहा (2 MB)