Close

शासकीय धान्य गोदामातील अन्नधान्याच्या हाताळणीकरिता, हमाली कामाकरीता सन २०१८-२०२१ या कालावधीसाठी फक्त ५ गोदामाकरिता द्वितीय व अंतिम वेळ निविदा.

शासकीय धान्य गोदामातील अन्नधान्याच्या हाताळणीकरिता, हमाली कामाकरीता सन २०१८-२०२१ या कालावधीसाठी फक्त ५ गोदामाकरिता द्वितीय व अंतिम वेळ निविदा.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
शासकीय धान्य गोदामातील अन्नधान्याच्या हाताळणीकरिता, हमाली कामाकरीता सन २०१८-२०२१ या कालावधीसाठी फक्त ५ गोदामाकरिता द्वितीय व अंतिम वेळ निविदा.

शासकीय धान्य गोदामातील अन्नधान्याच्या हाताळणीकरिता, हमाली कामाकरीता सन २०१८-२०२१ या कालावधीसाठी फक्त ५ गोदामाकरिता द्वितीय व अंतिम वेळ निविदा.

05/01/2019 14/01/2019 पहा (5 MB) हमाल कंत्राट शासन निर्णय ८-५-२०१८ (355 KB) शुध्दीपत्रक ०१-१०-२०१८ (3 MB) वेळापत्रक (3 MB)