Close

श्रीमती उज्वला तेलमासरे

जिल्हाधिकारी कार्यालय, सिविल लाईन, नागपूर

ईमेल : dsonagpur01[at]gmail[dot]com
पदनाम : सहायक जिल्हा पूरवठा अधिकारी
दूरध्वनी : 0712-2561106