Close

श्रीमती प्रिया कवळे, तह.संगायो (अति. कार्यभार)

जिल्हाधिकारी कार्यालय, सिविल लाईन, नागपूर

ईमेल : dycollectorknp[at]gmail[dot]com
पदनाम : उप जिल्हाधिकारी (भूसंपादन के.एन.पी.)
दूरध्वनी : 0712-2522395