Close

आपत्ती व्यवस्थापन

राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण,

भारत सरकार

हेल्पलाईन नंबर : ०११-१०७८

महाराष्ट्र राज्य

नियंत्रण कक्ष

दूरध्वनी : ०२२-२२०२७९९०
फॅक्स     : ०२२-२२०२६७१२

जिल्हा नागपूर ,

नियंत्रण कक्ष

टोल फ्री  : १०७७
दूरध्वनी : ०७१२-२५६२६६८