Close

आरोग्य

अ.क्र. तालुक्यांचे नाव प्रा.आ.केन्द्राचे नांव पत्ता ईमेल आय डी ऑपफीस नं. वैद्यकिय अधिका-यांचे नांव वैद्यकिय अधिका-यांचे नांव
1 भिवापूर सोमनाळा प्राथमिक आरोग्य केंद्र, सोमनाळा, जि. नागपूर mophcsomnala@gmail[dot]com डॉ. गजानन जांभुळकर डॉ. कोरडे
2 जवळी प्राथमिक आरोग्य केंद्र, जवळी, जि. नागपूर mophcjawali@gmail[dot]com डॉ. राजू गोसावी डॉ. प्रशांत बोडखे
3 नांद प्राथमिक आरोग्य केंद्र, नांद, जि. नागपूर mophcnand@gmail[dot]com 7106-231138 डॉ. मदनसिंग राजपूत डॉ. प्रशांत मेश्राम
4 हिंगणा अडेगाव मु.अडेगाव, अडेगाव बसस्टॉपजवळ mophcadegaon11@gmail[dot]com डॉ. मुकेश मडावी डॉ. अशोक मेश्राम
5 कान्होलीबारा मु. कान्होलीबारा, कान्होलीबारा बसस्टॉपजवळ mophckanholibara@gmail[dot]com डॉ. प्रविण उमरगेरकर डॉ. श्रीपाल एस. उके
6 रायपुर मु.रायपूर, पंचायत समिती हिंगणाजवळ mophcraipur2017@gmail[dot]com डॉ. सुरेखा सेलुकर डॉ. जयश्री घोडके
7 टाकळघाट मु. टाकळघाट, ग्रामपंचायत जवळी mophctakalghat@gmail[dot]com डॉ. सुचित्रा मनुरकर डॉ. कुमार देवाशिष
8 कळमेश्वर गोंडखैरी प्राथमिक आरोग्य केंद्र, गोंडखैरी, जि. नागपूर mophcgondkhairi2017@gmail[dot]com डॉ. सोनाली बाके डॉ. शुभम सिंग
9 धापेवाडा प्राथमिक आरोग्य केंद्र, धापेवाडा, जि. नागपूर mophcdhapewada@gmail[dot]com डॉ. प्रमोद एम. रेवले डॉ. गायत्री एम. शेंडे
10 मोहपा प्राथमिक आरोग्य केंद्र, मोहपा, जि. नागपूर mophcmohpa@gmail[dot]com डॉ. सिताराम आर. मानकर डॉ. लीना डी. कोवे
11 तिष्टी प्राथमिक आरोग्य केंद्र, तिष्टी, जि. नागपूर smallphctishti@gmail[dot]com डॉ. शैलेंद्र लिचडे डॉ. प्रतिक नाईक
12 कामठी गुमथळा गुमथळा mophcgumthala@gmail[dot]com 7109-279134 डॉ. शिला पाझारे डॉ. प्रदिप बिरथारीया
13 गुमथी गुमथी mophcgumthi2017@gmail[dot]com डॉ. विलास भालेकर डॉ. गावंडे
14 काटोल कचारीसावंगा कचारीसावंगा mophckacharisawanga@gmail[dot]com डॉ. एच.एच. मानेकर
15 कोंडाळी कोंडाळी mophckondhali@gmail[dot]com डॉ. एस.एस. हतनगर
16 येनवा येनवा mophcyenwa2018@gmail[dot]com डॉ. पी.पी. नरखेडे
17 कुही मांढळ मांढळ mophcmandhal@gmail[dot]com 7100-228328 डॉ. अंजली लोखंडे डॉ. धनश्री अनंतवार
18 साळवा साळवा mophcsalwa@gmail[dot]com 7100-22004 डॉ. आर.एन.गजभे डॉ. एन.जे.पटले
19 तितूर तितूर mophctitur@gmail[dot]com 7100-22606 डॉ. आर.सी.गेलानी डॉ. व्ही.आर.उदापुरे
20 वेलतूर वेलतूर mophcveltur@gmail[dot]com 7100-223124 डॉ. शिल्पा राठी डॉ. महेंद्र मरकाम
21 मौदा खात खात mophckhat@gmail[dot]com डॉ. कल्पना मून डॉ. दिलीप धुर्वे
22 कोंदामेंढी कोंदामेंढी mophckodamendhi@gmail.com डॉ. राजू मेश्राम डॉ. के.झेड. अलि
23 मौदा मौदा mophcmouda@gmail[dot]com डॉ. प्रिया सय्याम डॉ. मिताली सोलंकी
24 तारसा तारसा mophctarsa@gmail[dot]com डॉ. अमरिश तिवारी डॉ. कविता भगत
25 नागपूर बोरखेडी पो.बोरखेडी, चंद्रपूर रोडध्द ता.नागपूर,जि.नागपूर 441108 mophcborkedi@gmail[dot]com डॉ.हर्षदा पफटींग डॉ.गणविर
26 व्याहाड पो.व्याहाड,अमरावती रोडध्द ता.नागपूर,जि.नागपूर 440021 mophcvyhad0@gmail[dot]com डॉ.सोनाली बन्सोड डॉ.भाग्यश्री शास्त्री
27 नरखेड जलालखेडा मु.पो.जलालखेडा ता.नरखेड, जि. नागपूर mophcjalalkheda2017@gmail[dot]com 7105-238536 डॉ.प्रशांत विखंडे पद रीक्त
28 मेंढला मु.पो.मेंढला ता.नरखेड, जि. नागपूर mophcmendhla2017@gmail[dot]com 7105-676229 डॉ.मिथुन घोलपे डॉ.साईनाथ तोडकर
29 मोवाड मु.पो.मोवाड ता.नरखेड, जि. नागपूर mophcmovad@gmail[dot]com 7105-236144 डॉ.प्रविण पारीसे डॉ.एम.एस.कळंबे
30 सावरगाव मु.पो.सावरगांव  ता.नरखेड, जि. नागपूर mophcsavargaon@gmail[dot]com 7105-237725 डॉ.प्रिती गेडाम डॉ.पफुलकर
31 पारशिवनी दहेगाव जोशी दहेगाव जोशी phcdahegaonjoshi11@gmail[dot]com डॉ. दिनेश तरार डॉ. निलेश ठोंबरे
32 डोरली डोरली mophcdorli2016@gmail[dot]com 7102-22105 डॉ. तारीक अंसारी डॉ. बी.एच. कठाने
33 कन्हान कन्हान mophckanhan2017@gmail[dot]com 7102-237473 डॉ. योगेश चौधरी डॉ. जे.पी. पिपरेवार
34 नवेगाव खैरी नवेगाव खैरी fahimakhtar@gmail[dot]com डॉ. रवि शेंडे डॉ. राहुल राऊत
35 साटक साटक mophcsatak2017@gmail[dot]com डॉ. प्रशांत श्रीखंडे डॉ. आपीया शेख
36 रामटेक भंडारबोडी प्राथमिक आरोग्य केंद्र भंडारबोडी, मु.पो. भंडारबोडी तालुका रामटेक जि. नागपूर mophcbhandarbodi@gmail[dot]com डॉ.भरत भारवेश
37 हिवराबाजार प्राथमिक आरोग्य केंद्र हिवराबाजार, मु.पो.हिवराबाजार तालुका रामटेक जि. नागपूर mophchiwra@gmail[dot]com डॉ. हेमशकंर वाघमारे डॉ.वैभव काळे
38 करवाही प्राथमिक आरोग्य केंद्र करवाही, मु.पो. करवाही तालुका रामटेक जि. नागपूर karwahimophc@gmail[dot]com डॉ. झाहीर हुसेन डॉ. निशांत शेख
39 मनसर प्राथमिक आरोग्य केंद्र मनसर, मु.पो.मनसर तालुका रामटेक जि. नागपूर mophcmansar2016@gmail[dot]com 07114-268123 डॉ. उत्तम चौधरी डॉ. अनंतवार
40 नगरधन प्राथमिक आरोग्य केंद्र नगरधन, मु.पो. नगरधन तालुका रामटेक जि. नागपूर mophcnagardhan@gmail[dot]com 07114-242178 डॉ. स्मिता काकडे डॉ. ईब्राहीम
41 सावनेर बडेगाव बडेगाव mophcbadegaon@gmail[dot]com 7105-236144 डॉ. जे. अंसारी डॉ. सी.टी. चारजन
42 चिचोली चिचोली mophcchicholi@gmail[dot]com 7105-238536 डॉ. पायल जिभकाटे डॉ. नितीन खांडेकर
43 केळवद केळवद mophckelwad@gmail[dot]com 7105-676229 डॉ. निशा पांडे डॉ. जयराज हाडके
44 खापा खापा mophckhapa@gmail[dot]com 7100-228328 डॉ. घाटोडे
45 पाटणसावंगी पाटणसावंगी mophcpatansawangi@gmail[dot]com 7100-22004 डॉ. एस.एन. इंगोले
46 उमरेड बेला प्रा.आ.केंद्र, बेला, मु.पो. – बेला, ता. – उमरेड, जि. नागपूर mophcbela@gmail[dot]com डॉ. एस. ए. माने डॉ. एस. जी. डडमल
47 मकरधोकडा प्रा.आ.केंद्र, मकरधोकडा, मु.पो. – मकरधोकडा, ता. – उमरेड, जि. नागपूर mophcmakardhokda@gmail[dot]com डॉ. सोनाली वानखेडे डॉ. मडावी
48 पाचगाव प्रा.आ.केंद्र, पाचगाव, मु.पो. – पाचगाव, ता. – उमरेड,जि. नागपूर mophcpachgaon@gmail[dot]com डॉ. मोइदीन  शेख डॉ. अंजु बालपांडे
49 सिर्सी प्रा.आ.केंद्र, सिर्सि, मु.पो. – सिर्सि, ता. – उमरेड, जि. नागपूर mophcsirsi@gmail[dot]com डॉ. एस. एच. जैस्वाल डॉ. निधी डोमिवाले