Close

उप विभाग आणि खंड

अ.क्र. पदनाम अधिकाऱ्यांचे नांव समाविष्ट तालुके दुरध्वनी क्रमांक ई-मेल आय.डी.
1 उप विभागीय अधिकारी, नागपूर (शहर) श्री. एस.पी. पांडे नागपूर (शहर) 0712-6470107 sdonagpurcity@gmail[dot]com
2 उप विभागीय अधिकारी, नागपूर (ग्रामिण) श्री. सुरज वाघमारे नागपूर (ग्रामिण), हिंगणा 0712-2560048 sdonagpur@yahoo[dot]in
3 उप विभागीय अधिकारी, उमरेड श्री. जे.पी. लोंढे उमरेड, भिवापूर, कुही 07116-242177 umredsdo@gmail[dot]com
4 उप विभागीय अधिकारी, रामटेक श्री. जोगेन्द्र कटयारे रामटेक, पारशिवनी 07114-255139 sdoramtek@gmail[dot]com
5 उप विभागीय अधिकारी, मौदा श्रीमती वंदना सवरंगपते मौदा, कामठी 07115-255302 sdomauda2013@gmail[dot]com
6 उप विभागीय अधिकारी, सावनेर श्रीमती वर्षाराणी भोसले सावनेर, कळमेश्वर 07113-232275 sdosaoner@gmail[dot]com
7 उप विभागीय अधिकारी, काटोल श्री. श्रीकांत उंबरकर काटोल, नरखेड 07112-222970 sdokatol@gmail[dot]com