Close

उप विभाग आणि खंड

अ.क्र. नाव पदनाम कार्यालयाचा पत्ता मोबाईल क्रमांक
1 श्री.हरीष भामरे उपविभागीय अधिकारी, नागपूर (शहर) तहसिल कार्यालय, नागपूर शहर 9423524501
2 श्री.मनोहर पोटे उपविभागीय अधिकारी, नागपूर (ग्रामीण) तहसिल कार्यालय, नागपूर ग्रामीण 9421780314
9503054551
3 श्री.विद्यासागर चव्हाण उपविभागीय अधिकारी, उमरेड तहसिल कार्यालय, उमरेड 8007671999
4 श्रीमती वंदना सवरंगपते उपविभागीय अधिकारी, रामटेक तहसिल कार्यालय, रामटेक 9421088540
8308951909
5 श्री.संजय पवार उपविभागीय अधिकारी, मौदा तहसिल कार्यालय, मौदा 7588691700
6 श्री.संपत खलाटे उपविभागीय अधिकारी, सावनेर तहसिल कार्यालय, सावनेर 9422152269
7 श्री.शिवराज पडोळे उपविभागीय अधिकारी, काटोल तहसिल कार्यालय, काटोल 7798350538