Close

एस.टी.डी. व पिन कोड

अ.क्र. तालुका एस.टी.डी. कोड पिन कोड
1 नागपूर (शहर) 0712 440001
2 नागपूर (ग्रामिण) 441108
3 हिंगणा 07104 441110
4 उमरेड 07116 441203
5 भिवापूर 07106 441201
6 कुही 07100 441202
7 रामटेक 07114 441106
8 पारशिवनी 07102 441105
9 मौदा 07115 441104
10 कामठी 07109 441001
11 सावनेर 07113 441107
12 कळमेश्वर 07118 441501
13 काटोल 07112 441302
14 नरखेड 07105 441301