दस्तऐवज

दस्तऐवज
शीर्षक तारीख डाउनलोड / दुवा
कलम ११(१) अधिसूचना २०१३, भुसंपादन प्रकरण क्रमांक ३/ अ-६५/ २०१८-१९ मधील मौजा विरखंडी , तालुका भिवापूर, जिल्हा नागपूर 04/07/2019 डाउनलोड(2 MB)
कलम ११(१) अधिसूचना २०१३, भुसंपादन प्रकरण क्रमांक ५/ अ-६५/ २०१८-१९ मधील मौजा मोखाळा , तालुका भिवापूर, जिल्हा नागपूर डाउनलोड(2 MB)
कलम ११(१) अधिसूचना २०१३, भुसंपादन प्रकरण क्रमांक ७/ अ-६५/ २०१८-१९ मधील मौजा विरखंडी , तालुका भिवापूर, जिल्हा नागपूर 25/06/2019 डाउनलोड(2 MB)
कलम १९(१) अधिसूचना, भुसंपादन प्रकरण क्रमांक ६/ अ-६५/ २०१७-१८ मौजा पारडी , तालुका कुही , जिल्हा नागपूर 10/06/2019 डाउनलोड(995 KB)
कलम ११(१) अधिसूचना, भुसंपादन प्रकरण क्रमांक १५/ अ-६५/ २०१८-१९ मधील मौजा परसोडी , तालुका भिवापूर, जिल्हा नागपूर 06/06/2019 डाउनलोड(194 KB)
कलम ११(१) अधिसूचना, भुसंपादन प्रकरण क्रमांक १४/ अ-६५/ २०१८-१९ मधील मौजा विरखडी , तालुका भिवापूर, जिल्हा नागपूर 06/06/2019 डाउनलोड(186 KB)
कलम ११(१) अधिसूचना, भुसंपादन प्रकरण क्रमांक १३/ अ-६५/ २०१८-१९ मधील मौजा वाकेश्वर , तालुका भिवापूर, जिल्हा नागपूर 06/06/2019 डाउनलोड(193 KB)
कलम ११(१) अधिसूचना, भुसंपादन प्रकरण क्रमांक १२/ अ-६५/ २०१८-१९ मधील मौजा मांडवा , तालुका भिवापूर, जिल्हा नागपूर 06/06/2019 डाउनलोड(187 KB)
कलम ११(१) अधिसूचना, भुसंपादन प्रकरण क्रमांक ११/ अ-६५/ २०१८-१९ मधील मौजा मेंढा, तालुका भिवापूर, जिल्हा नागपूर 06/06/2019 डाउनलोड(194 KB)
दिनांक ०१-०१-२०१९ रोजीची तलाठयांची प्रारूप जेष्ठता यादी . 03/06/2019 डाउनलोड(638 KB)