Close

दस्तऐवज

Filter Document category wise

फिल्टर

दस्तऐवज
शीर्षक तारीख View / Download
मौजा सिताबर्डी , भूसंपादन प्रकरण क्र. ०२।अ-६५।२०२३-२४ मधील कलम ३७(१) ची अधिसूचना 10/07/2024 पहा (9 MB)
खाजगी वाटाघाटीद्वारे थेट खरेदी पद्धतीने घेण्याबाबत जाहीर मसुदा प्रसिद्धीकरिता मौजा -रूयाड ता. कुही प्रकरण क्रमांक. २१/अ-६५/२०२२-२०२३ 25/06/2024 पहा (2 MB)
खाजगी वाटाघाटीद्वारे थेट खरेदी पद्धतीने घेण्याबाबत जाहीर मसुदा प्रसिद्धीकरिता मौजा -रूयाड ता. कुही प्रकरण क्रमांक. १९/अ-६५/२०२२-२०२३ 25/06/2024 पहा (1 MB)
राज्य माहिती आयोग, खंडपिठ नागपूर केद्रीय माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 मधील कलम 4 (1) (ख) नुसार प्रसिध्द करावयाची माहिती. 07/06/2024 पहा (9 MB)
माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ – जिल्हा पुरवठा कार्यालय, नागपूर 06/06/2024 पहा (848 KB)
भूसंपादन कायदा २०१३ चे कलम १९(१) ची अधिसूचना प्र. क्र. ३२/अ-६५/२०२३-२०२४ मौजा – गोंडबोरी , ता . भिवापूर, जि. नागपूर 30/04/2024 पहा (1 MB)
भूसंपादन कायदा २०१३ चे कलम १९(१) ची अधिसूचना प्र. क्र. ३३/अ-६५/२०२३-२०२४ मौजा – गोंडबोरी , ता . भिवापूर, जि. नागपूर 30/04/2024 पहा (1 MB)
भूसंपादन कायदा २०१३ चे कलम १९(१) ची अधिसूचना प्र. क्र. ३१/अ-६५/२०२३-२०२४ मौजा – पिपरडा , ता . भिवापूर, जि. नागपूर 30/04/2024 पहा (1 MB)
अव्वल कारकून संवर्गातील अंतीम ज्येष्ठतासूची दिनांक ०१-०१-२०२४ 22/04/2024 पहा (9 MB)
भूसंपादन कायदा २०१३ चे कलम ११(१) ची अधिसूचना प्र. क्र. ३०/अ-६५/२०२३-२०२४ मौजा – सावंगी , ता . कुही जि. नागपूर 14/03/2024 पहा (1 MB)