Close

दस्तऐवज

Filter Document category wise

फिल्टर

दस्तऐवज
शीर्षक तारीख View / Download
दिनांक ०१-०१-२०२३ रोजीची अनुकंपा सामाईक प्रतीक्षा सूची संवर्ग गट-क , जिल्हाधिकारी कार्यालय, नागपूर 08/06/2023 पहा (6 MB)
दिनांक ०१-०१-२०२३ रोजीची अनुकंपा सामाईक प्रतीक्षा सूची संवर्ग गट-ड, जिल्हाधिकारी कार्यालय, नागपूर 08/06/2023 पहा (9 MB)
दिनांक ०१-०१-२०२३ रोजीची अंतिम ज्येष्ठता यादी संवर्ग शिपाई, जिल्हाधिकारी कार्यालय, नागपूर 08/06/2023 पहा (4 MB)
दिनांक ०१-०१-२०२३ रोजीची अंतिम ज्येष्ठता यादी संवर्ग वाहन चालक, जिल्हाधिकारी कार्यालय, नागपूर 08/06/2023 पहा (1 MB)
दिनांक ०१-०१-२०२३ रोजीची अंतिम ज्येष्ठता यादी संवर्ग अव्वल कारकून, जिल्हाधिकारी कार्यालय, नागपूर 08/06/2023 पहा (9 MB)
भूमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना भरपाई मिळण्याचा या पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ अन्वये कलाम ११(१) अंतर्गत खालील अधिसूचना, भूअर्जन क्र. १९/ए-६५/२०२२-२३ मौजा-कळमेश्वर ता. कळमेश्वर जि. नागपूर 19/05/2023 पहा (1 MB)
भूमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना भरपाई मिळण्याचा या पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ अन्वये कलाम ११(१) अंतर्गत खालील अधिसूचना,भूअर्जन क्र. १८/ए-६५/२०२२-२३ मौजा-कवठा ता. सावनेर जि. नागपूर 19/05/2023 पहा (1 MB)
भूमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना भरपाई मिळण्याचा या पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ अन्वये कलाम ११(१) अंतर्गत खालील अधिसूचना, भूअर्जन क्र. १७/ए-६५/२०२२-२३ मौजा-चारभा ता. मौदा जि. नागपूर 19/05/2023 पहा (1 MB)
भूमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना भरपाई मिळण्याचा या पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ अन्वये कलाम ११(१) अंतर्गत खालील अधिसूचना, भूअर्जन क्र. १६/ए-६५/२०२२-२३ मौजा-वेळा हरिश्चंद्र ता. नागपूर ग्रामीण. जिल्हा. नागपूर 19/05/2023 पहा (1 MB)
भूमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना भरपाई मिळण्याचा या पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ अन्वये कलाम ११(१) अंतर्गत खालील अधिसूचना, भूअर्जन क्र. १५/ए-६५/२०२२-२३ मौजा-कापसी तह. कापसी जि. नागपूर 19/05/2023 पहा (1 MB)