Close

दस्तऐवज

Filter Document category wise

फिल्टर

दस्तऐवज
शीर्षक तारीख View / Download
कलम १८ प्राधान्यक्रम यादी भूसंपादन क्र. ३ (०१/०१/२०२४) 23/01/2024 पहा (5 MB)
भूसंपादन कायदा २०१३ चे कलम ११(१) ची अधिसूचना प्रसिद्ध करण्याबाबत. मौजा -वेळा हरिश्चंद्र , ता. सावनेर , जि. नागपूर, भु. प्र. क्र. १६/अ -६५/२०२२-२३ 22/12/2023 पहा (944 KB)
भूसंपादन कायदा २०१३ चे कलम ११(१) ची अधिसूचना प्रसिद्ध करण्याबाबत. मौजा -कवठा , ता. सावनेर , जि. नागपूर, भु. प्र. क्र. १८/अ -६५/२०२२-२३ 22/12/2023 पहा (980 KB)
नागपूर जिल्हा कुणबी/मराठा कुणबी/कुणबी मराठा जातीच्या अभिलेख नोंदी नागपूर जिल्हा कुणबी/मराठा कुणबी/कुणबी मराठा जातीच्या अभिलेख नोंदी
भूसंपादन कायदा २०१३ चे कलम ११(१) ची अधिसूचना मधील शुध्दीपत्रक, मौजा-नागपूर (खास), येथील मॉडेल मिल चौक ते रामजी पहेलवान चौक भूसंपादन प्रकरण क्र. २३/अ-६५/२०२२-२०२३ 01/12/2023 पहा (687 KB)
भूसंपादन कायदा २०१३ चे कलम ११(१) ची अधिसूचना प्रसिद्ध करण्याबाबत. मौजा -खैरी ढालगांव (गावठाण), ता. सावनेर , जि. नागपूर, भु. प्र. क्र. ०९/अ -६५/२०२१-२२ 17/11/2023 पहा (5 MB)
भूसंपादन कायदा २०१३ चे कलम ११(१) ची अधिसूचना प्रसिद्ध करण्याबाबत. मौजा -गोंडबोरी,ता. भिवापूर जि. नागपूर, भु. प्र. क्र. ३३/अ -६५/२०२३-२-२४ 27/10/2023 पहा (1 MB)
भूसंपादन कायदा २०१३ चे कलम ११(१) ची अधिसूचना प्रसिद्ध करण्याबाबत. मौजा -गोंडबोरी, ता. भिवापूर , जि. नागपूर, भु. प्र. क्र. ३२/अ -६५/२०२३-२-२४ 27/10/2023 पहा (1 MB)
भूसंपादन कायदा २०१३ चे कलम ११(१) ची अधिसूचना प्रसिद्ध करण्याबाबत. मौजा -पिपरदा , ता. भिवापूर , जि. नागपूर भु. प्र. क्र. ३१/अ -६५/२०२३-२-२४ 27/10/2023 पहा (1 MB)
खाजगी वाटाघाटीने थेट खरेदी पद्धतीने घेण्याबाबतचे जाहीर मसुदा प्रसिद्धीकरिता मौजा तारोली ता. कुही जि. नागपूर प्रकरण क. २०/अ -६५/२०२२-२३ 13/10/2023 पहा (1 MB)