Close

दस्तऐवज

Filter Document category wise

फिल्टर

दस्तऐवज
शीर्षक तारीख View / Download
दिनांक ०१-०१-२०२३ रोजीची अंतिम ज्येष्ठता यादी संवर्ग शिपाई, जिल्हाधिकारी कार्यालय, नागपूर 08/06/2023 पहा (4 MB)
दिनांक ०१-०१-२०२३ रोजीची अंतिम ज्येष्ठता यादी संवर्ग वाहन चालक, जिल्हाधिकारी कार्यालय, नागपूर 08/06/2023 पहा (1 MB)
दिनांक ०१-०१-२०२३ रोजीची अंतिम ज्येष्ठता यादी संवर्ग अव्वल कारकून, जिल्हाधिकारी कार्यालय, नागपूर 08/06/2023 पहा (9 MB)
भूमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना भरपाई मिळण्याचा या पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ अन्वये कलाम ११(१) अंतर्गत खालील अधिसूचना, भूअर्जन क्र. १९/ए-६५/२०२२-२३ मौजा-कळमेश्वर ता. कळमेश्वर जि. नागपूर 19/05/2023 पहा (1 MB)
भूमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना भरपाई मिळण्याचा या पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ अन्वये कलाम ११(१) अंतर्गत खालील अधिसूचना,भूअर्जन क्र. १८/ए-६५/२०२२-२३ मौजा-कवठा ता. सावनेर जि. नागपूर 19/05/2023 पहा (1 MB)
भूमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना भरपाई मिळण्याचा या पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ अन्वये कलाम ११(१) अंतर्गत खालील अधिसूचना, भूअर्जन क्र. १७/ए-६५/२०२२-२३ मौजा-चारभा ता. मौदा जि. नागपूर 19/05/2023 पहा (1 MB)
भूमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना भरपाई मिळण्याचा या पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ अन्वये कलाम ११(१) अंतर्गत खालील अधिसूचना, भूअर्जन क्र. १६/ए-६५/२०२२-२३ मौजा-वेळा हरिश्चंद्र ता. नागपूर ग्रामीण. जिल्हा. नागपूर 19/05/2023 पहा (1 MB)
भूमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना भरपाई मिळण्याचा या पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ अन्वये कलाम ११(१) अंतर्गत खालील अधिसूचना, भूअर्जन क्र. १५/ए-६५/२०२२-२३ मौजा-कापसी तह. कापसी जि. नागपूर 19/05/2023 पहा (1 MB)
मौजा मोरवाडा ता. भिवापूर जि. नागपूर भूसंपादन प्रकरण क्र. १/अ-६५/२०२०-२०२१ मध्ये भूसंपादन प्रकरणात मुदतवाढ 15/05/2023 पहा (352 KB)
भूसंपादन अधिनियम २०१३ अन्वये कलाम ३७(१) अंतर्गत अंतिम निवाडा, मौजा – सोनेगाव, तालुका – भिवापूर जि. नागपूर , भूसंपादन प्रकरण . क्र . २/अ -६५/२०२१-२०२२ 15/02/2023 पहा (6 MB)