Close

दस्तऐवज

Filter Document category wise

फिल्टर

दस्तऐवज
शीर्षक तारीख View / Download
प्रारूप जिल्हा सर्वेक्षण अहवाल नागपूर २०२२-२-२३ 03/11/2022 पहा (6 MB)
भूसंपादन अधिनियम १९८४ चे कलाम १८ अंतर्गत मा. दिवाणी न्यायालयाने निकाल दिलेल्या प्रकरणात प्राथम्यक्रम यादी. 10/10/2022 पहा (4 MB)
मौजा – फेगड भु . प्र. क्र. १/अ -६५/२०२१-२२ मध्ये कलम ११(१) ची अधिसूचना. 26/09/2022 पहा (1 MB)
मौजा – वडध भु . प्र. क्र. ३/अ -६५/२०२२-२३ मध्ये कलम ११(१) ची अधिसूचना. 26/09/2022 पहा (2 MB)
मौजा – रोहना भु . प्र. क्र. २/अ -६५/२०२२-२३ मध्ये कलम ११(१) ची अधिसूचना. 26/09/2022 पहा (2 MB)
शासन परिपत्रक दिनांक ०३-०४-२०१८ नुसार उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन (सामान्य) कार्लयालयातील कलाम १८ अंतर्गत प्रकरणाची यादी 08/09/2022 पहा (8 MB)
नवीन भूसंपादन कायदा २०१३ चे कलाम १९(१) ची अधिसूचना , मौजा – गोडबोरी तालुका – भिवापूर जि . नागपूर , प्र. क्र . १२/अ -६५/२०२१ -२०२२ 08/09/2022 पहा (2 MB)
शासन परिपत्रक दिनांक ०३-०४-२०१८ नुसार उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन (सामान्य ) कार्यालयातील कलम १८ अंतर्गत प्रकरणाची यादी 08/08/2022 पहा (8 MB)
शासन परिपत्रक दिनांक ०३-०४-२०१८ नुसार उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन (सामान्य ) कार्यालयातील कलम १८ अंतर्गत प्रकरणाची यादी 05/07/2022 पहा (8 MB)
मौजा – आवरमारा तालुका -कुही जि. नागपूर येथील अंतिम निवाडा पारित प्रसिद्धी करीता प्रकरण क्र . २/अ -६५/२०१८-१९ 09/05/2022 पहा (5 MB)