Close

जिल्हाधिकारी कार्यालय

कोणाचे कोण विभागनुसार

फिल्टर

जिल्हाधिकारी कार्यालय
परिचय चित्र नाव पदनाम ईमेल दूरध्वनी फॅक्स पत्ता
छायाचित्र उपलब्ध नाही डॉ. विपीन इटनकर. भा.प्र.से. जिल्हाधिकारी नागपूर collector[dot]nagpur[at]maharashtra[dot]gov[dot]in 07122564973 जिल्हाधिकारी कार्यालय, सिविल लाईन, नागपूर
छायाचित्र उपलब्ध नाही श्री. शिरीष पांडे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी नागपूर addllcollectorngp[at]gmail[dot]com 0712-2565130 सिव्हिल लाईन्स नागपूर
छायाचित्र उपलब्ध नाही डॉ. विपीन इटनकर. भा.प्र.से. (अति. कार्यभार) अतिरिक्त जिल्हाधिकारी, ना.ज.क.धा. नागपूर ulcnagpur[at]yahoo[dot]com 0712-2560889 सिविल लाईन्स, नागपूर
छायाचित्र उपलब्ध नाही श्री. अविनाश कातडे निवासी उप जिल्हाधिकारी तथा अतिरिक्त जिल्हादंडाधिकारी, नागपूर rdc_nagpur[at]rediffmail[dot]com 0712-2565976 जिल्हाधिकारी कार्यालय, सिविल लाईन, नागपूर
छायाचित्र उपलब्ध नाही श्री पियुष चिवंडे उप जिल्हाधिकारी (महसूल) dycollrevenuengp[at]gmail[dot]com 0712-2565049 जिल्हाधिकारी कार्यालय, सिविल लाईन, नागपूर
छायाचित्र उपलब्ध नाही श्रीमती. मीनल कळसकर उप जिल्हा निवडणूक अधिकारी dydeonagpur[at]gmail[dot]com 0712-2541832 जिल्हाधिकारी कार्यालय, सिविल लाईन, नागपूर
छायाचित्र उपलब्ध नाही श्री. शिरीष पांडे (अति. कार्यभार) उप जिल्हाधिकारी (राजशिष्टाचार) nagpurprotocol[at]gmail[dot]com 0712-2565092 जिल्हाधिकारी कार्यालय, सिविल लाईन, नागपूर
छायाचित्र उपलब्ध नाही श्री. जगदीश कातकर उप जिल्हाधिकारी (रो.ह.यो) egsdycoll[dot]nag-mh[at]gov[dot]in 0712-2561967 जिल्हाधिकारी कार्यालय, सिविल लाईन, नागपूर
छायाचित्र उपलब्ध नाही श्री. अविनाश कातडे (अति. कार्यभार) उप जिल्हाधिकारी (पुनर्वसन) drongp123[at]gmail[dot]com 0712-2541213 जिल्हाधिकारी कार्यालय, सिविल लाईन, नागपूर
छायाचित्र उपलब्ध नाही श्रीमती विजया बनकर उप जिल्हाधिकारी (भूसंपादन सामान्य) dycollectorgenera[at]gmail[dot]com 0712-2526840 जिल्हाधिकारी कार्यालय, सिविल लाईन, नागपूर