Close

पुनर्वसन आणि पुनर्स्थापना

Filter Document category wise

फिल्टर

पुनर्वसन आणि पुनर्स्थापना
शीर्षक तारीख View / Download
भूमिसंपादन पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ अन्वये कलाम १९(१) खालील अधिसूचना ,भूसंपादन प्र. क्र . १/अ -६५/२०२१ -२०२२ मौजा – चिखली तालुका – भिवापूर जि . नागपूर 09/11/2022 पहा (679 KB)
भूमिसंपादन पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ अन्वये कलाम १९(१) खालील अधिसूचना ,भूसंपादन प्र. क्र . २/अ -६५/२०२१ -२०२२ मौजा – सोनेगाव तालुका – भिवापूर जि . नागपूर 09/11/2022 पहा (698 KB)
भूसंपादन अधिनियम १९८४ चे कलाम १८ अंतर्गत मा. दिवाणी न्यायालयाने निकाल दिलेल्या प्रकरणात प्राथम्यक्रम यादी. 10/10/2022 पहा (4 MB)
मौजा – फेगड भु . प्र. क्र. १/अ -६५/२०२१-२२ मध्ये कलम ११(१) ची अधिसूचना. 26/09/2022 पहा (1 MB)
मौजा – वडध भु . प्र. क्र. ३/अ -६५/२०२२-२३ मध्ये कलम ११(१) ची अधिसूचना. 26/09/2022 पहा (2 MB)
मौजा – रोहना भु . प्र. क्र. २/अ -६५/२०२२-२३ मध्ये कलम ११(१) ची अधिसूचना. 26/09/2022 पहा (2 MB)
शासन परिपत्रक दिनांक ०३-०४-२०१८ नुसार उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन (सामान्य) कार्लयालयातील कलाम १८ अंतर्गत प्रकरणाची यादी 08/09/2022 पहा (8 MB)
नवीन भूसंपादन कायदा २०१३ चे कलाम १९(१) ची अधिसूचना , मौजा – गोडबोरी तालुका – भिवापूर जि . नागपूर , प्र. क्र . १२/अ -६५/२०२१ -२०२२ 08/09/2022 पहा (2 MB)
शासन परिपत्रक दिनांक ०३-०४-२०१८ नुसार उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन (सामान्य ) कार्यालयातील कलम १८ अंतर्गत प्रकरणाची यादी 08/08/2022 पहा (8 MB)
शासन परिपत्रक दिनांक ०३-०४-२०१८ नुसार उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन (सामान्य ) कार्यालयातील कलम १८ अंतर्गत प्रकरणाची यादी 05/07/2022 पहा (8 MB)