Close

पुनर्वसन आणि पुनर्स्थापना

Filter Document category wise

फिल्टर

पुनर्वसन आणि पुनर्स्थापना
शीर्षक तारीख View / Download
भूमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना भरपाई मिळण्याचा या पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ अन्वये कलाम ११(१) अंतर्गत खालील अधिसूचना, भूअर्जन क्र. १९/ए-६५/२०२२-२३ मौजा-कळमेश्वर ता. कळमेश्वर जि. नागपूर 19/05/2023 पहा (1 MB)
भूमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना भरपाई मिळण्याचा या पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ अन्वये कलाम ११(१) अंतर्गत खालील अधिसूचना,भूअर्जन क्र. १८/ए-६५/२०२२-२३ मौजा-कवठा ता. सावनेर जि. नागपूर 19/05/2023 पहा (1 MB)
भूमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना भरपाई मिळण्याचा या पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ अन्वये कलाम ११(१) अंतर्गत खालील अधिसूचना, भूअर्जन क्र. १७/ए-६५/२०२२-२३ मौजा-चारभा ता. मौदा जि. नागपूर 19/05/2023 पहा (1 MB)
भूमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना भरपाई मिळण्याचा या पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ अन्वये कलाम ११(१) अंतर्गत खालील अधिसूचना, भूअर्जन क्र. १६/ए-६५/२०२२-२३ मौजा-वेळा हरिश्चंद्र ता. नागपूर ग्रामीण. जिल्हा. नागपूर 19/05/2023 पहा (1 MB)
भूमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना भरपाई मिळण्याचा या पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ अन्वये कलाम ११(१) अंतर्गत खालील अधिसूचना, भूअर्जन क्र. १५/ए-६५/२०२२-२३ मौजा-कापसी तह. कापसी जि. नागपूर 19/05/2023 पहा (1 MB)
मौजा मोरवाडा ता. भिवापूर जि. नागपूर भूसंपादन प्रकरण क्र. १/अ-६५/२०२०-२०२१ मध्ये भूसंपादन प्रकरणात मुदतवाढ 15/05/2023 पहा (352 KB)
भूसंपादन अधिनियम २०१३ अन्वये कलाम ३७(१) अंतर्गत अंतिम निवाडा, मौजा – सोनेगाव, तालुका – भिवापूर जि. नागपूर , भूसंपादन प्रकरण . क्र . २/अ -६५/२०२१-२०२२ 15/02/2023 पहा (6 MB)
भूसंपादन अधिनियम २०१३ अन्वये कलाम ३७(१) अंतर्गत अंतिम निवाडा , मौजा – चिखली तालुका – भिवापूर जि. नागपूर , भूसंपादन प्रकरण . क्र . १/अ -६५/२०२१-२०२२ 15/02/2023 पहा (8 MB)
मौजा. ब्राह्मणवाडा ता. नागपूर ग्रामीण, जि . नागपूर येथील थेट खरेदी विक्री बाबतचे जाहीर मसुदा . 03/02/2023 पहा (940 KB)
भूमिसंपादन पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ अन्वये कलाम १९(१) खालील अधिसूचना ,भूसंपादन प्र. क्र . १/अ -६५/२०२१ -२०२२ मौजा – चिखली तालुका – भिवापूर जि . नागपूर 09/11/2022 पहा (679 KB)