पुनर्वसन आणि पुनर्स्थापना

पुनर्वसन आणि पुनर्स्थापना
शीर्षक तारीख View / Download
कलम ११(१) अधिसूचना २०१३, भुसंपादन प्रकरण क्रमांक ८/ अ-६५/ २०१८-१९ मधील मौजा चिखली, तालुका भिवापूर , जिल्हा नागपूर 14/08/2019 पहा (4 MB)
कलम ११(१) अधिसूचना २०१३, भुसंपादन प्रकरण क्रमांक १८/ अ-६५/ २०१८-१९ मधील मौजा भागेबोरी, तालुका भिवापूर , जिल्हा नागपूर पहा (2 MB)
कलम ११(१) अधिसूचना २०१३, भुसंपादन प्रकरण क्रमांक २/ अ-६५/ २०१८-१९ मधील मौजा मोखाळा, तालुका भिवापूर , जिल्हा नागपूर पहा (1 MB)
कलम ११(१) अधिसूचना २०१३, भुसंपादन प्रकरण क्रमांक ४/ अ-६५/ २०१८-१९ मधील मौजा पेंढरी, तालुका भिवापूर , जिल्हा नागपूर पहा (1 MB)
कलम ११(१) अधिसूचना २०१३, भुसंपादन प्रकरण क्रमांक ६/ अ-६५/ २०१८-१९ मधील मौजा पेंढरी, तालुका भिवापूर , जिल्हा नागपूर पहा (1 MB)
कलम ११(१) अधिसूचना २०१३, भुसंपादन प्रकरण क्रमांक २१/ अ-६५/ २०१८-१९ मधील मौजा म्हशाडोंगरीं, तालुका भिवापूर , जिल्हा नागपूर पहा (2 MB)
कलम ११(१) अधिसूचना २०१३, भुसंपादन प्रकरण क्रमांक १९/ अ-६५/ २०१८-१९ मधील मौजा मेंढा, तालुका भिवापूर , जिल्हा नागपूर पहा (2 MB)
कलम ११(१) अधिसूचना २०१३, भुसंपादन प्रकरण क्रमांक २२/ अ-६५/ २०१८-१९ मधील मौजा पेंढरी , तालुका भिवापूर , जिल्हा नागपूर पहा (2 MB)
कलम ११(१) अधिसूचना २०१३, भुसंपादन प्रकरण क्रमांक २०/ अ-६५/ २०१८-१९ मधील मौजा सेलोटी, तालुका भिवापूर , जिल्हा नागपूर पहा (2 MB)
कलम ११(१) अधिसूचना २०१३, भुसंपादन प्रकरण क्रमांक १३/ अ-६५/ २०१८-१९ मधील मौजा बोरगाव (रिठी), तालुका मौदा , जिल्हा नागपूर पहा (2 MB)