पुनर्वसन आणि पुनर्स्थापना

पुनर्वसन आणि पुनर्स्थापना
शीर्षक तारीख डाउनलोड / दुवा
कलम १९(१) अधिसूचना, भुसंपादन प्रकरण क्रमांक ६/ अ-६५/ २०१७-१८ मौजा पारडी , तालुका कुही , जिल्हा नागपूर 10/06/2019 डाउनलोड(995 KB)
कलम ११(१) अधिसूचना, भुसंपादन प्रकरण क्रमांक १५/ अ-६५/ २०१८-१९ मधील मौजा परसोडी , तालुका भिवापूर, जिल्हा नागपूर 06/06/2019 डाउनलोड(194 KB)
कलम ११(१) अधिसूचना, भुसंपादन प्रकरण क्रमांक १४/ अ-६५/ २०१८-१९ मधील मौजा विरखडी , तालुका भिवापूर, जिल्हा नागपूर 06/06/2019 डाउनलोड(186 KB)
कलम ११(१) अधिसूचना, भुसंपादन प्रकरण क्रमांक १३/ अ-६५/ २०१८-१९ मधील मौजा वाकेश्वर , तालुका भिवापूर, जिल्हा नागपूर 06/06/2019 डाउनलोड(193 KB)
कलम ११(१) अधिसूचना, भुसंपादन प्रकरण क्रमांक १२/ अ-६५/ २०१८-१९ मधील मौजा मांडवा , तालुका भिवापूर, जिल्हा नागपूर 06/06/2019 डाउनलोड(187 KB)
कलम ११(१) अधिसूचना, भुसंपादन प्रकरण क्रमांक ११/ अ-६५/ २०१८-१९ मधील मौजा मेंढा, तालुका भिवापूर, जिल्हा नागपूर 06/06/2019 डाउनलोड(194 KB)
कलम १९(१) अधिसूचना, भुसंपादन प्रकरण क्रमांक १/अ-६५/ २०१७-१८ मधील मौजा पेंढरी, तालुका भिवापूर, जिल्हा नागपूर, मोखाबर्डी उपसासिंचन योजना 26/02/2019 डाउनलोड(2 MB)
कलम ११(१) अधिसूचना, भुसंपादन प्रकरण क्रमांक १/ अ-६५/ २०१८-१९ मधील मौजा रुयाड , तालुका कुही, जिल्हा नागपूर 08/01/2019 डाउनलोड(2 MB)
कलम ११(१) अधिसूचना, भुसंपादन प्रकरण क्रमांक १०/ अ-६५/ २०१८-१९ मधील रानमांगली, तालुका भिवापूर, जिल्हा नागपूर 05/01/2019 डाउनलोड(586 KB)
कलम १९(१) अधिसूचना, भुसंपादन प्रकरण क्रमांक ५४ / अ-६५/ २०१६-१७ मधील तास, तालुका भिवापूर, जिल्हा नागपूर 19/12/2018 डाउनलोड(1 MB)