Close

पुनर्वसन आणि पुनर्स्थापना

Filter Document category wise

फिल्टर

पुनर्वसन आणि पुनर्स्थापना
शीर्षक तारीख View / Download
मौजा – आवरमारा तालुका -कुही जि. नागपूर येथील अंतिम निवाडा पारित प्रसिद्धी करीता प्रकरण क्र . २/अ -६५/२०१८-१९ 09/05/2022 पहा (5 MB)
मौजा – रुयाड तालुका -कुही जि. नागपूर येथील अंतिम निवाडा पारित प्रसिद्धी करीता प्रकरण क्र . १/अ -६५/२०१८-१९ 09/05/2022 पहा (10 MB)
भूसंपादन सामान्य नागपूर , शासन परिपत्रक दिनांक ०३-०४-२०१८ नुसार कलम १८ अंतर्गत यादी . 22/04/2022 पहा (8 MB)
मौजा भिवापूर ता. भिवापूर जि. नागपूर येथील मोखाबर्डी उपसा सिंचन योजनेअंतर्गत नक्षीशाखा कालव्यावरील लघु कालवा आर-७ चे बांधकामा करीता खाजगी वाटाघाटी पद्धतीने जमीन खरेदीबाबत जाहीर मसुदा (प्रकरण क्र. ११/अ.-६५/२०२१-२०२२) 30/03/2022 पहा (3 MB)
भूसंपादन अधिनियम १८९४ चे १८ अंतर्गत न्यायालयात भरणा केलेल्या रक्कमेचे धनादेश निधीची यादी. 17/02/2022 पहा (4 MB)
भूसंपादन अधिनियम १८९४ अंतर्गत कलम १८ मध्ये मा. न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार यादी . 15/02/2022 पहा (744 KB)
मौजा – नागपूर मॉडेल मिल चौक ते रामजी पहेलवान चौक खाजगी वाटाघाटी ने जागा थेट खरेदी पद्धतीने घेण्याबाबत जाहीर मसुदा 28/09/2021 पहा (2 MB)
कलम ११(१) अधिसूचना २०१३, भुसंपादन प्रकरण क्र. १/अ -६५/२०२०-२१ मौजा मोखाळा तालुका – भिवापूर जि. नागपूर 27/08/2021 पहा (1 MB)
कलम १९(१) अधिसूचना, भुसंपादन प्रकरण मौजा आष्टी, गोधनी, चक्कीखापा, बोरगांव, भरतवाडा, भोकारा,- ईटारसी-नागपूर तिसरी रेल्वे लाईन 23/02/2021 पहा (2 MB)
कलम १९(१) अधिसूचना, भुसंपादन प्रकरण मौजा जंगेश्वर, बोरखेडी(रेल्वे), वाठोडा, सोनुर्ली – वर्धा-नागपूर चौथी रेल्वे लाईन 23/02/2021 पहा (1 MB)