Close

पुनर्वसन आणि पुनर्स्थापना

Filter Document category wise

फिल्टर

पुनर्वसन आणि पुनर्स्थापना
शीर्षक तारीख View / Download
कलम ११(१) अधिसूचना, भुसंपादन प्रकरण क्र. ११/अ-६५/२०१८-२०१९ मौजा भागेबोरी तालुका भिवापूर , जिल्हा नागपूर 17/03/2020 पहा (2 MB)
कलम १९(१) अधिसूचना, भुसंपादन प्रकरण क्र. १६/अ-६५/२०१६-२०१७ मौजा खापरी (रेल्वे) तालुका नागपूर (ग्रामीण), जिल्हा नागपूर 17/03/2020 पहा (6 MB)
कलम १९(१) अधिसूचना, भुसंपादन प्रकरण क्र. ४/अ-६५/२०१८-२०१९ मौजा पेंढरी तालुका भिवापूर, जिल्हा नागपूर 11/03/2020 पहा (487 KB)
कलम १९(१) अधिसूचना, भुसंपादन प्रकरण क्र. ८/अ-६५/२०१८-२०१९ मौजा चिखली तालुका भिवापूर, जिल्हा नागपूर 11/03/2020 पहा (372 KB)
कलम १९(१) अधिसूचना, भुसंपादन प्रकरण क्र. २/अ-६५/२०१८-२०१९ मौजा मोखाळा तालुका भिवापूर, जिल्हा नागपूर 11/03/2020 पहा (487 KB)
कलम १९(१) अधिसूचना, भुसंपादन प्रकरण क्र. ३/अ-६५/२०१८-२०१९ मौजा विरखंडी तालुका भिवापूर, जिल्हा नागपूर 11/03/2020 पहा (412 KB)
कलम १९(१) अधिसूचना, भुसंपादन प्रकरण क्र. ७/अ-६५/२०१८-२०१९ मौजा विरखंडी तालुका भिवापूर, जिल्हा नागपूर 11/03/2020 पहा (422 KB)
कलम १९(१) अधिसूचना, भुसंपादन प्रकरण क्र. १६/अ-६५/२०१८-२०१९ मौजा बोरगाव तालुका मौदा, जिल्हा नागपूर 11/03/2020 पहा (4 MB)
कलम १९(१) अधिसूचना, भुसंपादन प्रकरण क्र. ८/अ-६५/२०१७-२०१८ मौजा भिवापूर तालुका भिवापूर, जिल्हा नागपूर 03/03/2020 पहा (4 MB)
कलम ११(१) अधिसूचना, भुसंपादन प्रकरण क्र. ०२/अ-६५/२०१८-२०१९ मौजा वाठोडा तालुका नागपूर ग्रामीण अंतर्गत वर्धा-नागपूर तिसरी व चौथी रेल्वे लाईन, जिल्हा नागपूर 28/02/2020 पहा (3 MB)