Close

पुनर्वसन आणि पुनर्स्थापना

Filter Document category wise

फिल्टर

पुनर्वसन आणि पुनर्स्थापना
शीर्षक तारीख View / Download
कलम १९(१) अधिसूचना, भुसंपादन प्रकरण क्रमांक १४/ अ-६५/ २०१८-१९ मौजा विरखंडी, तालुका भिवापूर, जिल्हा नागपूर 05/11/2019 पहा (95 KB)
कलम १९(१) अधिसूचना, भुसंपादन प्रकरण क्रमांक ११/ अ-६५/ २०१८-१९ मौजा मेंढा, तालुका भिवापूर, जिल्हा नागपूर 05/11/2019 पहा (106 KB)
कलम १९ अधिसूचना, भुसंपादन प्रकरण क्रमांक २/ अ-६५/ २०१९-२० मौजा भांडेवाडी, त.सा. क्र.-३४ तालुका नागपूर शहर, जिल्हा नागपूर 01/11/2019 पहा (3 MB)
कलम ११(१) अधिसूचना २०१३, भुसंपादन प्रकरण क्रमांक ८/ अ-६५/ २०१८-१९ मधील मौजा चिखली, तालुका भिवापूर , जिल्हा नागपूर 14/08/2019 पहा (4 MB)
कलम ११(१) अधिसूचना २०१३, भुसंपादन प्रकरण क्रमांक १८/ अ-६५/ २०१८-१९ मधील मौजा भागेबोरी, तालुका भिवापूर , जिल्हा नागपूर पहा (2 MB)
कलम ११(१) अधिसूचना २०१३, भुसंपादन प्रकरण क्रमांक २/ अ-६५/ २०१८-१९ मधील मौजा मोखाळा, तालुका भिवापूर , जिल्हा नागपूर पहा (1 MB)
कलम ११(१) अधिसूचना २०१३, भुसंपादन प्रकरण क्रमांक ४/ अ-६५/ २०१८-१९ मधील मौजा पेंढरी, तालुका भिवापूर , जिल्हा नागपूर पहा (1 MB)
कलम ११(१) अधिसूचना २०१३, भुसंपादन प्रकरण क्रमांक ६/ अ-६५/ २०१८-१९ मधील मौजा पेंढरी, तालुका भिवापूर , जिल्हा नागपूर पहा (1 MB)
कलम ११(१) अधिसूचना २०१३, भुसंपादन प्रकरण क्रमांक २१/ अ-६५/ २०१८-१९ मधील मौजा म्हशाडोंगरीं, तालुका भिवापूर , जिल्हा नागपूर पहा (2 MB)
कलम ११(१) अधिसूचना २०१३, भुसंपादन प्रकरण क्रमांक १९/ अ-६५/ २०१८-१९ मधील मौजा मेंढा, तालुका भिवापूर , जिल्हा नागपूर पहा (2 MB)