Close

पुनर्वसन आणि पुनर्स्थापना

Filter Document category wise

फिल्टर

पुनर्वसन आणि पुनर्स्थापना
शीर्षक तारीख View / Download
कलम १९(१) अधिसूचना, भुसंपादन प्रकरण क्र. २/अ-६५/२०१८-२०१९ मौजा मोखाळा तालुका भिवापूर, जिल्हा नागपूर 11/03/2020 पहा (487 KB)
कलम १९(१) अधिसूचना, भुसंपादन प्रकरण क्र. ३/अ-६५/२०१८-२०१९ मौजा विरखंडी तालुका भिवापूर, जिल्हा नागपूर 11/03/2020 पहा (412 KB)
कलम १९(१) अधिसूचना, भुसंपादन प्रकरण क्र. ७/अ-६५/२०१८-२०१९ मौजा विरखंडी तालुका भिवापूर, जिल्हा नागपूर 11/03/2020 पहा (422 KB)
कलम १९(१) अधिसूचना, भुसंपादन प्रकरण क्र. १६/अ-६५/२०१८-२०१९ मौजा बोरगाव तालुका मौदा, जिल्हा नागपूर 11/03/2020 पहा (4 MB)
कलम १९(१) अधिसूचना, भुसंपादन प्रकरण क्र. ८/अ-६५/२०१७-२०१८ मौजा भिवापूर तालुका भिवापूर, जिल्हा नागपूर 03/03/2020 पहा (4 MB)
कलम ११(१) अधिसूचना, भुसंपादन प्रकरण क्र. ०२/अ-६५/२०१८-२०१९ मौजा वाठोडा तालुका नागपूर ग्रामीण अंतर्गत वर्धा-नागपूर तिसरी व चौथी रेल्वे लाईन, जिल्हा नागपूर 28/02/2020 पहा (3 MB)
कलम ११(१) अधिसूचना, भुसंपादन प्रकरण क्र. ०४/अ-६५/२०१८-२०१९ मौजा सोनुर्ली तालुका नागपूर ग्रामीण अंतर्गत वर्धा-नागपूर तिसरी व चौथी रेल्वे लाईन, जिल्हा नागपूर 28/02/2020 पहा (2 MB)
कलम ११(१) अधिसूचना, भुसंपादन प्रकरण क्र. ५/अ-६५/२०१८-२०१९ मौजा बोरखेडी (रेल्वे) तालुका नागपूर ग्रामीण अंतर्गत वर्धा-नागपूर तिसरी व चौथी रेल्वे लाईन, जिल्हा नागपूर 28/02/2020 पहा (2 MB)
कलम ११(१) अधिसूचना, भुसंपादन प्रकरण क्र. ७/अ-६५/२०१८-२०१९ मौजा जंगेश्वर तालुका नागपूर ग्रामीण अंतर्गत वर्धा-नागपूर तिसरी व चौथी रेल्वे लाईन, जिल्हा नागपूर 28/02/2020 पहा (3 MB)
कलम १९(१) अधिसूचना, भुसंपादन प्रकरण क्र. १/अ-६५/२०१६-२०१७ अंतर्गत मौजा खापरी रेल्वे , तालुका नागपूर ग्रामीण , जिल्हा नागपूर 01/01/2020 पहा (3 MB)