Close

पुनर्वसन आणि पुनर्स्थापना

Filter Document category wise

फिल्टर

पुनर्वसन आणि पुनर्स्थापना
शीर्षक तारीख View / Download
कलम १९(१) अधिसूचना, भुसंपादन प्रकरण क्र. १/अ-६५/२०१८-२०१९ अंतर्गत मौजा रुयाड, तालुका कुही, जिल्हा नागपूर, गोसीखुर्द प्रकल्प 01/01/2020 पहा (2 MB)
कलम १९ अधिसूचना, भुसंपादन प्रकरण अंतर्गत मौजा अजनी, जिल्हा नागपूर येथील जमीन विकास आराखड्यानुसार अजनी, वर्धा रोड, येथील (राष्ट्रीय महामार्ग क्र. ७) विवेकानंद नगर चौक पॉल कॉम्प्लेक्स पर्यंत (३४० मी.) रॅम्प फ्लायाओव्हर चे बांधकाम रस्ता रुंदीकरण. 06/11/2019 पहा (3 MB)
कलम १९(१) अधिसूचना, भुसंपादन प्रकरण अंतर्गत मौजा आवरमारा, तालुका कुही , जिल्हा नागपूर गोसीखुर्द 06/11/2019 पहा (2 MB)
कलम १९ अधिसूचना, भुसंपादन प्रकरण अंतर्गत मौजा नागपूर शहर , जिल्हा नागपूर येथील जमीन विकास आराखड्यानुसार मॉडेल मिल चौक ते पहेलवान चौकापर्यंत १८ मी. रुंद विकास योजना रस्ता रस्ता रुंदीकरण. 06/11/2019 पहा (5 MB)
कलम १९ अधिसूचना, भुसंपादन प्रकरण अंतर्गत मौजा सॊमलवाडा, जिल्हा नागपूर येथील जमीन विकास आराखड्यानुसार सोमलवाडा, वर्धा रोड, येथील हॉटेल प्राईड ते सोनेगांव पोलीस स्टेशन पर्यत (३५० मी.) (राष्ट्रीय महामार्ग क्र. ७) रस्ता रुंदीकरण. 06/11/2019 पहा (2 MB)
कलम १९(१) अधिसूचना, भुसंपादन प्रकरण, कन्हान नदी प्रकल्प (कोच्छी) अंतर्गत मौजा रायवाडी (जुनी), तालुका सावनेर , जिल्हा नागपूर 06/11/2019 पहा (4 MB)
कलम १९(१) अधिसूचना, भुसंपादन प्रकरण क्रमांक १९/ अ-६५/ २०१८-१९ मौजा मेंढा , तालुका भिवापूर, जिल्हा नागपूर 05/11/2019 पहा (97 KB)
कलम १९(१) अधिसूचना, भुसंपादन प्रकरण क्रमांक १८/ अ-६५/ २०१८-१९ मौजा भागेबोरी , तालुका भिवापूर, जिल्हा नागपूर 05/11/2019 पहा (115 KB)
कलम १९(१) अधिसूचना, भुसंपादन प्रकरण क्रमांक १५/ अ-६५/ २०१८-१९ मौजा परसोडी, तालुका भिवापूर, जिल्हा नागपूर 05/11/2019 पहा (120 KB)
कलम १९(१) अधिसूचना, भुसंपादन प्रकरण क्रमांक १४/ अ-६५/ २०१८-१९ मौजा विरखंडी, तालुका भिवापूर, जिल्हा नागपूर 05/11/2019 पहा (95 KB)