Close

कलम १९ अधिसूचना, भुसंपादन प्रकरण अंतर्गत मौजा सॊमलवाडा, जिल्हा नागपूर येथील जमीन विकास आराखड्यानुसार सोमलवाडा, वर्धा रोड, येथील हॉटेल प्राईड ते सोनेगांव पोलीस स्टेशन पर्यत (३५० मी.) (राष्ट्रीय महामार्ग क्र. ७) रस्ता रुंदीकरण.

कलम १९ अधिसूचना, भुसंपादन प्रकरण अंतर्गत मौजा सॊमलवाडा, जिल्हा नागपूर येथील जमीन विकास आराखड्यानुसार सोमलवाडा, वर्धा रोड, येथील हॉटेल प्राईड ते सोनेगांव पोलीस स्टेशन पर्यत (३५० मी.) (राष्ट्रीय महामार्ग क्र. ७) रस्ता रुंदीकरण.
शीर्षक तारीख View / Download
कलम १९ अधिसूचना, भुसंपादन प्रकरण अंतर्गत मौजा सॊमलवाडा, जिल्हा नागपूर येथील जमीन विकास आराखड्यानुसार सोमलवाडा, वर्धा रोड, येथील हॉटेल प्राईड ते सोनेगांव पोलीस स्टेशन पर्यत (३५० मी.) (राष्ट्रीय महामार्ग क्र. ७) रस्ता रुंदीकरण. 06/11/2019 पहा (2 MB)