Close

मौजा भिवापूर ता. भिवापूर जि. नागपूर येथील मोखाबर्डी उपसा सिंचन योजनेअंतर्गत नक्षीशाखा कालव्यावरील लघु कालवा आर-७ चे बांधकामा करीता खाजगी वाटाघाटी पद्धतीने जमीन खरेदीबाबत जाहीर मसुदा (प्रकरण क्र. ११/अ.-६५/२०२१-२०२२)

मौजा भिवापूर ता. भिवापूर जि. नागपूर येथील मोखाबर्डी उपसा सिंचन योजनेअंतर्गत नक्षीशाखा कालव्यावरील लघु कालवा आर-७ चे बांधकामा करीता खाजगी वाटाघाटी पद्धतीने जमीन खरेदीबाबत जाहीर मसुदा (प्रकरण क्र. ११/अ.-६५/२०२१-२०२२)
शीर्षक तारीख View / Download
मौजा भिवापूर ता. भिवापूर जि. नागपूर येथील मोखाबर्डी उपसा सिंचन योजनेअंतर्गत नक्षीशाखा कालव्यावरील लघु कालवा आर-७ चे बांधकामा करीता खाजगी वाटाघाटी पद्धतीने जमीन खरेदीबाबत जाहीर मसुदा (प्रकरण क्र. ११/अ.-६५/२०२१-२०२२) 30/03/2022 पहा (3 MB)