Close

जमीन संपादन पुनर्वसन आणि पुनर्वसन कायदा 2013 मध्ये न्याय्य नुकसान भरपाई आणि पारदर्शकतेचा अधिकार 19(1) अधिसूचना. मौजा- नागपूर(खास/) रामजी पहेलवान चौक ते मॉडेल मिल चौक प्रकरण क्रमांक 23/A-65/2022-2023

जमीन संपादन पुनर्वसन आणि पुनर्वसन कायदा 2013 मध्ये न्याय्य नुकसान भरपाई आणि पारदर्शकतेचा अधिकार 19(1) अधिसूचना. मौजा- नागपूर(खास/) रामजी पहेलवान चौक ते मॉडेल मिल चौक प्रकरण क्रमांक 23/A-65/2022-2023
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
जमीन संपादन पुनर्वसन आणि पुनर्वसन कायदा 2013 मध्ये न्याय्य नुकसान भरपाई आणि पारदर्शकतेचा अधिकार 19(1) अधिसूचना. मौजा- नागपूर(खास/) रामजी पहेलवान चौक ते मॉडेल मिल चौक प्रकरण क्रमांक 23/A-65/2022-2023

जमीन संपादन पुनर्वसन आणि पुनर्वसन कायदा 2013 मध्ये न्याय्य नुकसान भरपाई आणि पारदर्शकतेचा अधिकार 19(1) अधिसूचना. मौजा- नागपूर(खास/) रामजी पहेलवान चौक ते मॉडेल मिल चौक प्रकरण क्रमांक 23/A-65/2022-2023

21/02/2023 15/03/2023 पहा (921 KB)