Close

नागपूर जिल्हाकरिता खरीप पनन हंगाम सन २०२०-२१ मध्ये आधारभूत खरेदी योजने अंतर्गत खरेदी केलेल्या धान / च्या वाहतुकीबाबत वाहतुकीचे दर निश्चित करण्यासाठी तसेच जिल्हा अंतर्गत धान खरेदी केंद्र ते गिरणी पर्यन्त धनाची वाहतूक व धान भारडाई नंतर प्राप्त तांदुळाची गिरणी पासून शासकीय बेस गोदाम पर्यन्तची वाहतूक संबंधी निविदेद्वारे वाहतूकीचे दर निश्चितीबाबत

नागपूर जिल्हाकरिता खरीप पनन हंगाम सन २०२०-२१ मध्ये आधारभूत खरेदी योजने अंतर्गत खरेदी केलेल्या धान / च्या वाहतुकीबाबत वाहतुकीचे दर निश्चित करण्यासाठी तसेच जिल्हा अंतर्गत धान खरेदी केंद्र ते गिरणी पर्यन्त धनाची वाहतूक व धान भारडाई नंतर प्राप्त तांदुळाची गिरणी पासून शासकीय बेस गोदाम पर्यन्तची वाहतूक संबंधी निविदेद्वारे वाहतूकीचे दर निश्चितीबाबत
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
नागपूर जिल्हाकरिता खरीप पनन हंगाम सन २०२०-२१ मध्ये आधारभूत खरेदी योजने अंतर्गत खरेदी केलेल्या धान / च्या वाहतुकीबाबत वाहतुकीचे दर निश्चित करण्यासाठी तसेच जिल्हा अंतर्गत धान खरेदी केंद्र ते गिरणी पर्यन्त धनाची वाहतूक व धान भारडाई नंतर प्राप्त तांदुळाची गिरणी पासून शासकीय बेस गोदाम पर्यन्तची वाहतूक संबंधी निविदेद्वारे वाहतूकीचे दर निश्चितीबाबत

नागपूर जिल्हाकरिता खरीप पनन हंगाम सन २०२०-२१ मध्ये आधारभूत खरेदी योजने अंतर्गत खरेदी केलेल्या धान / च्या वाहतुकीबाबत वाहतुकीचे दर निश्चित करण्यासाठी तसेच जिल्हा अंतर्गत धान खरेदी केंद्र ते गिरणी पर्यन्त धनाची वाहतूक व धान भारडाई नंतर प्राप्त तांदुळाची गिरणी पासून शासकीय बेस गोदाम पर्यन्तची वाहतूक संबंधी निविदेद्वारे वाहतूकीचे दर निश्चितीबाबत

05/07/2021 13/07/2021 पहा (81 KB)