Close

बाहय यंत्रणेद्वारे तात्पुरत्या स्वरूपात (कंत्राटी ) सहायक संचालक नगर रचना, नागपूर कार्यालयातील शिपाई ०१ पद भारणेबाबत.

बाहय यंत्रणेद्वारे तात्पुरत्या स्वरूपात (कंत्राटी ) सहायक संचालक नगर रचना, नागपूर कार्यालयातील शिपाई ०१ पद भारणेबाबत.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
बाहय यंत्रणेद्वारे तात्पुरत्या स्वरूपात (कंत्राटी ) सहायक संचालक नगर रचना, नागपूर कार्यालयातील शिपाई ०१ पद भारणेबाबत.

बाहय यंत्रणेद्वारे तात्पुरत्या स्वरूपात (कंत्राटी ) सहायक संचालक नगर रचना, नागपूर कार्यालयातील शिपाई ०१ पद भारणेबाबत.

23/09/2022 28/09/2022 पहा (156 KB)