Close

भूमिसंपादन कायदा २०१३ चे कलाम ११(१) खाली अधिसूचना प्रसिद्ध करणेबाबत प्रकरण क्र १६/-६५/२०१८-१९ मौजा चक्कीखापा जिल्हा नागपूर

भूमिसंपादन कायदा २०१३ चे कलाम ११(१) खाली अधिसूचना प्रसिद्ध करणेबाबत प्रकरण क्र १६/-६५/२०१८-१९ मौजा चक्कीखापा जिल्हा नागपूर
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
भूमिसंपादन कायदा २०१३ चे कलाम ११(१) खाली अधिसूचना प्रसिद्ध करणेबाबत प्रकरण क्र १६/-६५/२०१८-१९ मौजा चक्कीखापा जिल्हा नागपूर

भूमिसंपादन कायदा २०१३ चे कलाम ११(१) खाली अधिसूचना प्रसिद्ध करणेबाबत प्रकरण क्र १६/-६५/२०१८-१९ मौजा चक्कीखापा जिल्हा नागपूर

17/07/2020 25/07/2020 पहा (364 KB)