Close

भूमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ अन्वये कलम १९(१) खालील अधिसूचना मौजा पुल्लर तह . भिवापूर जि . नागपूर भू प्र क्र २/अ -६५/२०१९-२०२०

भूमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ अन्वये कलम १९(१) खालील अधिसूचना मौजा पुल्लर तह . भिवापूर जि . नागपूर भू प्र क्र २/अ -६५/२०१९-२०२०
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
भूमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ अन्वये कलम १९(१) खालील अधिसूचना मौजा पुल्लर तह . भिवापूर जि . नागपूर भू प्र क्र २/अ -६५/२०१९-२०२०

भूमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ अन्वये कलम १९(१) खालील अधिसूचना मौजा पुल्लर तह . भिवापूर जि . नागपूर भू प्र क्र २/अ -६५/२०१९-२०२०

02/09/2022 30/09/2022 पहा (2 MB)