Close

भूसंपादन अधिनियम – २०१३ अन्वये कलम १९(१) खालील अधिसूचना मौजा – धापर्ला तह भिवापूर जि नागपूर प्रकरण क्र १२/अ -६५/२०१८-१९

भूसंपादन अधिनियम – २०१३ अन्वये कलम १९(१) खालील अधिसूचना मौजा – धापर्ला तह भिवापूर जि नागपूर प्रकरण क्र १२/अ -६५/२०१८-१९
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
भूसंपादन अधिनियम – २०१३ अन्वये कलम १९(१) खालील अधिसूचना मौजा – धापर्ला तह भिवापूर जि नागपूर प्रकरण क्र १२/अ -६५/२०१८-१९

भूसंपादन अधिनियम – २०१३ अन्वये कलम १९(१) खालील अधिसूचना मौजा – धापर्ला तह भिवापूर जि नागपूर प्रकरण क्र १२/अ -६५/२०१८-१९

05/07/2021 05/08/2021 पहा (2 MB)