Close

भूसंपादन कायदा -२०१३ अन्वये मौजा – रायवाडी (जुनी ) गावठाण तह – सावनेर जिल्हा – नागपूर येथील अंतिम निवाडा घोषित

भूसंपादन कायदा -२०१३ अन्वये मौजा – रायवाडी (जुनी ) गावठाण तह – सावनेर जिल्हा – नागपूर येथील अंतिम निवाडा घोषित
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
भूसंपादन कायदा -२०१३ अन्वये मौजा – रायवाडी (जुनी ) गावठाण तह – सावनेर जिल्हा – नागपूर येथील अंतिम निवाडा घोषित

भूसंपादन कायदा -२०१३ अन्वये मौजा – रायवाडी (जुनी ) गावठाण तह – सावनेर जिल्हा – नागपूर येथील अंतिम निवाडा घोषित

08/10/2021 08/11/2021 पहा (2 MB)