Close

भूसंपादन प्र.क्र.५/अ -६५/२०१८-२०१९ मौजा मोखाला तह – भिवापूर जि नागपूर भूमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ अन्वये कलम १९(१) खालील अधिसूचना

भूसंपादन प्र.क्र.५/अ -६५/२०१८-२०१९ मौजा मोखाला तह – भिवापूर जि नागपूर भूमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ अन्वये कलम १९(१) खालील अधिसूचना
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
भूसंपादन प्र.क्र.५/अ -६५/२०१८-२०१९ मौजा मोखाला तह – भिवापूर जि नागपूर भूमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ अन्वये कलम १९(१) खालील अधिसूचना

भूसंपादन प्र.क्र.५/अ -६५/२०१८-२०१९ मौजा मोखाला तह – भिवापूर जि नागपूर भूमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ अन्वये कलम १९(१) खालील अधिसूचना

11/06/2020 11/07/2020 पहा (908 KB)