Close

मौजा – खैरी ढालगाव (गावठाण ) तह सावनेर जिल्हा नागपूर प्रकरण क्र . ९/अ – ६५/२०२१-२२ मध्ये कलम ११(१) ची प्रारंभिक अधिसूचना

मौजा – खैरी ढालगाव (गावठाण ) तह सावनेर जिल्हा नागपूर प्रकरण क्र . ९/अ – ६५/२०२१-२२ मध्ये कलम ११(१) ची प्रारंभिक अधिसूचना
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
मौजा – खैरी ढालगाव (गावठाण ) तह सावनेर जिल्हा नागपूर प्रकरण क्र . ९/अ – ६५/२०२१-२२ मध्ये कलम ११(१) ची प्रारंभिक अधिसूचना

मौजा – खैरी ढालगाव (गावठाण ) तह सावनेर जिल्हा नागपूर प्रकरण क्र . ९/अ – ६५/२०२१-२२ मध्ये कलम ११(१) ची प्रारंभिक अधिसूचना

17/11/2021 17/12/2021 पहा (2 MB)