Close

राष्ट्रीय महामार्ग क्र ७ (नागपूर – जबलपूर ) आणि राष्ट्रीय महामार्ग ६९ (नागपूर-सावनेर-पांढुर्णा ) . ज्या जमीन धारकांचा मोबदला रक्कम अद्यापही उचल केलेली नाही त्या संबंधाने भूसंपादन प्रकरण क्र मौजा गाव निहाय सर्वे न .

राष्ट्रीय महामार्ग क्र ७ (नागपूर – जबलपूर ) आणि राष्ट्रीय महामार्ग ६९ (नागपूर-सावनेर-पांढुर्णा ) . ज्या जमीन धारकांचा मोबदला रक्कम अद्यापही उचल केलेली नाही त्या संबंधाने भूसंपादन प्रकरण क्र मौजा गाव निहाय सर्वे न .
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
राष्ट्रीय महामार्ग क्र ७ (नागपूर – जबलपूर ) आणि राष्ट्रीय महामार्ग ६९ (नागपूर-सावनेर-पांढुर्णा ) . ज्या जमीन धारकांचा मोबदला रक्कम अद्यापही उचल केलेली नाही त्या संबंधाने भूसंपादन प्रकरण क्र मौजा गाव निहाय सर्वे न .

राष्ट्रीय महामार्ग क्र ७ (नागपूर – जबलपूर ) आणि राष्ट्रीय महामार्ग ६९ (नागपूर-सावनेर-पांढुर्णा ) . ज्या जमीन धारकांचा मोबदला रक्कम अद्यापही उचल केलेली नाही त्या संबंधाने भूसंपादन प्रकरण क्र मौजा गाव निहाय सर्वे न .

08/06/2021 30/06/2021 पहा (287 KB) NH-69 (281 KB)