Close

शासन परिपत्रक दिनांक ०३.०४. २०१८ नुसार उपजिल्हाधीकारी भूसंपादन (सामान्य) कार्यालयातील कलम १८ अंतर्गत प्रकरणाची यादी

शासन परिपत्रक दिनांक ०३.०४. २०१८ नुसार उपजिल्हाधीकारी भूसंपादन (सामान्य) कार्यालयातील कलम १८ अंतर्गत प्रकरणाची यादी
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
शासन परिपत्रक दिनांक ०३.०४. २०१८ नुसार उपजिल्हाधीकारी भूसंपादन (सामान्य) कार्यालयातील कलम १८ अंतर्गत प्रकरणाची यादी

शासन परिपत्रक दिनांक ०३.०४. २०१८ नुसार उपजिल्हाधीकारी भूसंपादन (सामान्य) कार्यालयातील कलम १८ अंतर्गत प्रकरणाची यादी

05/05/2022 04/06/2022 पहा (8 MB)