Close

शासन परिपत्रक दिनांक ०३.०४. २०१८ नुसार उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन (सामान्य ) कार्यालयातील कलम १८ अंतर्गत प्रकरणांची यादी

शासन परिपत्रक दिनांक ०३.०४. २०१८ नुसार उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन (सामान्य ) कार्यालयातील कलम १८ अंतर्गत प्रकरणांची यादी
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
शासन परिपत्रक दिनांक ०३.०४. २०१८ नुसार उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन (सामान्य ) कार्यालयातील कलम १८ अंतर्गत प्रकरणांची यादी

शासन परिपत्रक दिनांक ०३.०४. २०१८ नुसार उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन (सामान्य ) कार्यालयातील कलम १८ अंतर्गत प्रकरणांची यादी

03/06/2022 02/07/2022 पहा (8 MB)