Close

सार्वजनिक वितरण व्यवस्तेकरिता नागपूर जिल्यातील शासकीय धान्य गोदामातील अन्नधान्याच्या हाताडणुकरिता सन २०१८-२०२१ या कालावधीकरिता हमाल कंत्राट ई – निविदा, दुसरी वेळ.

सार्वजनिक वितरण व्यवस्तेकरिता नागपूर जिल्यातील शासकीय धान्य गोदामातील अन्नधान्याच्या हाताडणुकरिता सन २०१८-२०२१ या कालावधीकरिता हमाल कंत्राट ई – निविदा, दुसरी वेळ.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
सार्वजनिक वितरण व्यवस्तेकरिता नागपूर जिल्यातील शासकीय धान्य गोदामातील अन्नधान्याच्या हाताडणुकरिता सन २०१८-२०२१ या कालावधीकरिता हमाल कंत्राट ई – निविदा, दुसरी वेळ.

सार्वजनिक वितरण व्यवस्तेकरिता नागपूर जिल्यातील शासकीय धान्य गोदामातील अन्नधान्याच्या हाताडणुकरिता सन २०१८-२०२१ या कालावधीकरिता हमाल कंत्राट ई – निविदा, दुसरी वेळ.

05/11/2018 22/11/2018 पहा (227 KB) वेळापत्रक (3 MB) हमाल कंत्राट शासन निर्णय ८-५-२०१८ (355 KB) हमाल कंत्राट शासन निर्णय १-१०-२०१८ (3 MB) शुध्दीपत्रक (3 MB)