Close

सार्वजनीक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत अन्नधान्याच्या साठवणुकीसाठी गोदाम बांधकाम धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी तालुका कुही येथे खाजगी जागा- खाजगी उदयोजक या प्रतिमानानुसार सार्वजनीक -खाजगी सहभागातून गोदाम बांधकामासाठी कंत्राट

सार्वजनीक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत अन्नधान्याच्या साठवणुकीसाठी गोदाम बांधकाम धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी तालुका कुही येथे खाजगी जागा- खाजगी उदयोजक या प्रतिमानानुसार सार्वजनीक -खाजगी सहभागातून गोदाम बांधकामासाठी कंत्राट
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
सार्वजनीक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत अन्नधान्याच्या साठवणुकीसाठी गोदाम बांधकाम धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी तालुका कुही येथे खाजगी जागा- खाजगी उदयोजक या प्रतिमानानुसार सार्वजनीक -खाजगी सहभागातून गोदाम बांधकामासाठी कंत्राट

सार्वजनीक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत अन्नधान्याच्या साठवणुकीसाठी गोदाम बांधकाम धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी तालुका कुही येथे खाजगी जागा- खाजगी उदयोजक या प्रतिमानानुसार सार्वजनीक -खाजगी सहभागातून गोदाम बांधकामासाठी कंत्राट

30/08/2019 19/09/2019 पहा (541 KB) जी.आर. दिनांक ०६.०३.२०१९ (3 MB) जी.आर. दिनांक २१.०८.२०१९ (1 MB) वेळापत्रक (1 MB)