Close

निविदा

निविदा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
मगांराग्रारोहयो अंतर्गत सन २०१९-२० चे सैवधानिक लेखापरीक्षण च्या नेमणुकीबाबत.

मगांराग्रारोहयो अंतर्गत सन २०१९-२० चे सैवधानिक लेखापरीक्षण च्या नेमणुकीबाबत.

11/01/2020 17/01/2020 पहा (777 KB)
ई -निविदा: नागपूर जिल्हातील वाळू गट्टाच्या पर्यावरण अनुमती प्राप्त करून घेण्याकरिता मान्यताप्राप्त पर्यावरण सल्लागारांची नेमणूक करण्याबाबत

ई -निविदा: नागपूर जिल्हातील वाळू गट्टाच्या पर्यावरण अनुमती प्राप्त करून घेण्याकरिता मान्यताप्राप्त पर्यावरण सल्लागारांची नेमणूक करण्याबाबत

18/12/2019 31/12/2020 पहा (674 KB)
संग्रहित