Close

नगर परिषद

रामटेक नगरपरिषद

रामटेक, तालुका रामटेक, जि. नागपूर

ईमेल : mcramtek[at]gmail[dot]com
दूरध्वनी : 07114-255132

वाडी नगरपरिषद

वाडी, तालुका नागपूर ग्रामिण, जि. नागपूर

ईमेल : comcwadi[at]gmail[dot]com

वानाडोंगरी नगरपरिषद

वानाडोंगरी, तालुका हिंगणा, जि. नागपूर

ईमेल : gpwanadongari[at]gmail[dot]com

सावनेर नगरपरिषद

सावनेर, तालुका सावनेर, जि. नागपूर

ईमेल : municipalcouncilsaoner[at]gmail[dot]com
दूरध्वनी : 07113-232217