Close

शासकीय वैद्यकिय महाविद्यालय व रूग्णालय

मेडिकल चौक, नागपूर - 440009

ईमेल : deangmc2[at]gmail[dot]com
दूरध्वनी : 0712-2701642
वेबसाइट : http://www.gmcnagpur.gov.in