Close

काय नवीन

छायाचित्र उपलब्ध नाही
सन २०२३ ते २०२६ या कालावधीकरिता शासकीय गोदामाकरिता हमाल कंत्राट ई-निविदा (तिसरी/अंतिमवेळ)

प्रकाशित : 22/11/2023

सन २०२३ ते २०२६ या कालावधीकरिता शासकीय गोदामाकरिता हमाल कंत्राट ई-निविदा (तिसरी/अंतिमवेळ)

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही
नागपूर जिल्याअंतर्गत (शहर व ग्रामीण) शासकीय गोदामात धान्य साठवणुकीस असलेल्या उपयोगी, निरुपयोगी व तुकडा बारदाना विक्रीकरिता दरपत्रक मागविण्याबाबत, ऑक्टोबर २०२१ ते जून २०२३

प्रकाशित : 20/11/2023

नागपूर जिल्याअंतर्गत (शहर व ग्रामीण) शासकीय गोदामात धान्य साठवणुकीस असलेल्या उपयोगी, निरुपयोगी व तुकडा बारदाना विक्रीकरिता दरपत्रक मागविण्याबाबत, ऑक्टोबर २०२१…

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 2/A-65/2019-20 गाव भांडेवाडी मधील अधिसूचना कलम 93 चे प्रकाशन

प्रकाशित : 02/11/2023

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 2/A-65/2019-20 गाव भांडेवाडी मधील अधिसूचना कलम 93 चे प्रकाशन

तपशील पहा