Close

काय नवीन

छायाचित्र उपलब्ध नाही
मतदार यादीतून वगळणी करण्यात येणाऱ्या फोटो नसलेल्या मतदारांची यादी

प्रकाशित : 11/06/2021

मतदार यादीतून वगळणी करण्यात येणाऱ्या फोटो नसलेल्या मतदारांची यादी

तपशील पहा