Close

जिल्हाधिकारी कार्यालय

श्रीमती प्रिया कवळे

अ.क्र. अधिकाऱ्यांचे नांव पदनाम शाखेचे नाव दुरध्वनी क्रमांक ई-मेल आय.डी.
1 श्रीमती. आर. विमला  भा.प्र.से. जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा दंडाधिकारी, नागपूर 0712-2564973 / 2541511 Collector.Nagpur@maharashtra[dot]gov[dot]in
collector_nagpur@rediffmail[dot]com
2 श्री. शिरीष पांडे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी, नागपूर 0712-2565130 addllcollectorngp@gmail[dot]com
3 श्रीमती. आर. विमला  भा.प्र.से. (अति. कार्यभार) अतिरिक्त जिल्हाधिकारी, ना.ज.क.धा. नागपूर 0712-2560889 ulcnagpur@yahoo[dot]com
4 श्री. अविनाश कातडे निवासी उप जिल्हाधिकारी तथा अतिरिक्त जिल्हादंडाधिकारी, नागपूर 0712-2565976 rdc_nagpur@rediffmail[dot]com
5 श्रीमती. सुजाता गंधे उप जिल्हाधिकारी (महसूल) महसूल 0712-2565049 dycollrevenuengp@gmail[dot]com
6 श्रीमती. मीनल कळसकर उप जिल्हा निवडणूक अधिकारी निवडणूक 0712-2541832 dydeonagpur@gmail[dot]com
7 श्री. शिरीष पांडे (अति. कार्यभार) उप जिल्हाधिकारी (राजशिष्टाचार) राजशिष्टाचार 0712-2565092 nagpurprotocol@gmail[dot]com
8 श्री जगदीश कातकर उप जिल्हाधिकारी (रो.ह.यो) रोजगार हमी योजना 0712-2561967 egsdycoll[dot]nag-mh@gov[dot]in
9 श्री. अविनाश कातडे (अति. कार्यभार) उप जिल्हाधिकारी (पुनर्वसन) पुनर्वसन 0712-2541213 drongp123@gmail[dot]com
10 श्रीमती विजया बनकर उप जिल्हाधिकारी (भूसंपादन सामान्य) भूसंपादन सामान्य 0712-2526840 dycollectorgeneral@gmail[dot]com
11 श्री. ज्ञानेश भट उप जिल्हाधिकारी (भूसंपादन पी.पी. 1) भूसंपादन पी.पी. 1 0712-2562968
12 श्री. अविनाश कातडे (अति. कार्यभार) उप जिल्हाधिकारी (भूसंपादन पेंच प्रकल्प) भूसंपादन पेंच प्रकल्प 0712-2550424 dycollectorpp2@gmail[dot]com
13 श्रीमती प्रिया कवळे, तह.संगायो (अति. कार्यभार) उप जिल्हाधिकारी (भूसंपादन के.एन.पी.) भूसंपादन के.एन.पी. 0712-2522395 dycollectorknp@gmail[dot]com
14 श्री ए. सी. कुमरे (अति. कार्यभार) उप जिल्हाधिकारी (भूसंपादन वि.पा.वि.म. क्र. 1) भूसंपादन वि.पा.वि.म. क्र. 1 0712-2561763 dycollectorlao1@gmail[dot]com
15 श्रीमती शीतल देशमुख उप जिल्हाधिकारी (भूसंपादन वि.पा.वि.म. क्र. 2) भूसंपादन वि.पा.वि.म. क्र. 2 0712-2560487 dycollectorlao2@gmail[dot]com
16 श्री. रवींद्र कुंभारे उप जिल्हाधिकारी (भूसंपादन वि.पा.वि.म. क्र. 3) भूसंपादन वि.पा.वि.म. क्र. 3 0712-2543929 ngpvidclao3@gmail[dot]com
17 श्री अविनाश कातडे उप जिल्हाधिकारी (गोसीखुर्द) गोसीखुर्द 0712-2532005 dycollectorgosikhurd@gmail[dot]com
18 श्री. भास्कर तायडे जिल्हा पुरवठा अधिकारी पुरवठा 0712-2561106 dsaonagpur@gmail[dot]com
19 श्री. एल.जे. वार्डेकर अन्न धान्य वितरण अधिकारी क्र. 1 पुरवठा 0712-2565521 fdo01nagpur@gmail[dot]com
20 श्री. पी.एस. काळे अन्न धान्य वितरण अधिकारी क्र. 2 पुरवठा 0712-2561363 fdo2nagpur@gmail[dot]com
21 श्री. मिलिंद बऱ्हाणपूरकर जिल्हा खनिकर्म अधिकारी खनिकर्म minnagpur@gmail[dot]com
22 श्री. नारिंगे जिल्हा नियोजन अधिकारी नियोजन 0712-2560071 dponagpur@yahoo[dot]com
23 श्री. प्रदिप कापसे अधिक्षक, जिल्हाधिकारी कार्यालय, नागपूर आस्थापना शाखा, वित्त शाखा, इ. 0712-2562972 collectorngp@gmail[dot]com
24 श्री. अनिल खडतकर तहसिलदार (महसूल) महसूल 0712-2565049 dycollrevenuengp@gmail[dot]com
25 श्री. जयंत पोहणकर तहसिलदार (सामान्य) सामान्य शाखा, गृह शाखा rdc_nagpur@rediffmail[dot]com
26 श्री. जयंत पोहणकर  (अति. कार्यभार) तहसिलदार (निवडणूक) निवडणूक 0712-2541832 dydeonagpur@gmail[dot]com
27 श्रीमती लिना मा. फलके तहसिलदार, नझुल, नागपूर नझुल dycollectornazulngp@gmail[dot]com
28 श्रीमती प्रिया कवळे (अति. कार्यभार) तहसिलदार, सं.गा.यो. (नागपूर जिल्हा) सं.गा.यो. 0712-2542531 tahsgycollngp@gmail[dot]com
29 श्रीमती प्रिया कवळे तहसिलदार, सं.गा.यो. (म.न.पा. क्षेत्र) सं.गा.यो. 0712-2542531 tahsgynmcngp@gmail[dot]com
30 श्री. जीवन बनसोडे तहसिलदार गैकृआ क्र. 5(4) अकृषक tahsildarngpcity@gmail[dot]com
31 श्रीमती उज्वला तेलमासरे सहा. जिल्हा पूरवठा अधिकारी पुरवठा 0712-2561106 dsaonagpur@gmail[dot]com
32 श्रीमती स्वाती काकडे अधिक्षक, उत्पादन शुल्क, नागपूर 0712-2565971 superintendentstateexcisengp@gmail[dot]com
33 मेजर (डॉ ) शिल्पा खरपकर सचिव, जिल्हा सैनिक कल्याण बोर्ड, नागपूर 0712-2561133 zswo_nagpur@mahasainik[dot]com
34 जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन, नागपूर आपत्ती व्यवस्थापन 0712-2562668 rdc_nagpur@rediffmail[dot]com