Close

जिल्हाधिकारी कार्यालय

 

अ.क्र. नाव पदनाम कार्यालयाचा पत्ता मोबाईल क्रमांक
1 डॉ.विपीन इटनकर जिल्हाधिकारी जिल्हाधिकारी कार्यालय, नागपूर  7060731408
2 श्रीमती विजया बनकर (अतिरिक्त कार्यभार) अतिरिक्त जिल्हाधिकारी जिल्हाधिकारी कार्यालय, नागपूर 9423187350
3 श्रीमती विजया बनकर निवासी उपजिल्हाधिकारी जिल्हाधिकारी कार्यालय, नागपूर 9423187350
4 श्री.पियुष चिवंडे उपजिल्हाधिकारी, महसूल जिल्हाधिकारी कार्यालय, नागपूर 9421324651
5 श्रीमती मिनल कळसकर उप जिल्हा निवडणूक अधिकारी जिल्हाधिकारी कार्यालय, नागपूर 9421497849

9921068383

6 श्री.जगदिश कातकर उपजिल्हाधिकारी, राजशिष्टाचार जिल्हाधिकारी कार्यालय, नागपूर 9404908586
7 श्रीमती दिपमाला चौरे उपजिल्हाधिकारी, गोसीखुर्द जिल्हाधिकारी कार्यालय, नागपूर 9923567449
8 श्रीमती शिवनंदा लंगडापूरे उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन क्र. 1 जिल्हाधिकारी कार्यालय, नागपूर 9421571783
9 श्रीमती सुजाता गंधे उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन क्र. 2 जिल्हाधिकारी कार्यालय, नागपूर 9405142630
10 श्री.पियुष चिवंडे (अतिरिक्त कार्यभार) उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन क्र. 3 जिल्हाधिकारी कार्यालय, नागपूर 9421324651
11 श्रीमती हेमा बढे उपजिल्हाधिकारी, पेंच प्रकल्प 1 जिल्हाधिकारी कार्यालय, नागपूर 8380883732

9421479426

12 श्रीमती पुजा पाटील उपजिल्हाधिकारी, पेंच पकल्प जिल्हाधिकारी कार्यालय, नागपूर 9764527436
13 श्रीमती माधुरी तिखे

 

उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन सामान्य जिल्हाधिकारी कार्यालय, नागपूर ०७१२-२५२६८४०
14 श्री.अभिमन्यु बोधवड उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन के.एन.पी. जिल्हाधिकारी कार्यालय, नागपूर 8208613544
15 श्री.शिवराज पडोळे उपजिल्हाधिकारी, पूनर्वसन जिल्हाधिकारी कार्यालय, नागपूर 7798350538
16 श्री.ज्ञानेश भट उपजिल्हाधिकारी, रो.ह.यो. जिल्हाधिकारी कार्यालय, नागपूर 9870001174
17 श्री.राजेश गायकवाड जिल्हा नियोजन अधिकारी जिल्हाधिकारी कार्यालय, नागपूर 7498667039
18 श्री.रमेश बेंडे जिल्हा पुरवठा अधिकारी जिल्हाधिकारी कार्यालय, नागपूर 9158883645
19 श्री.भास्कर तायडे अन्न धान्य वितरण अधिकारी अ.धा.वि.अ. कार्यालय, नागपूर 9822563151
20 श्री.श्रीराम कडु

(अतिरिक्त कार्यभार)

जिल्हा खनिकर्म अधिकारी जिल्हाधिकारी कार्यालय, नागपूर 9421782130
21 श्री.निलेश काळे  अधिक्षक जिल्हाधिकारी कार्यालय, नागपूर 9423687915
22 श्री.अतुल पंत जिल्हा प्रशासन अधिकारी जिल्हाधिकारी कार्यालय, नागपूर 9096688958
23 श्री.श्रीराम मुंदडा

(अतिरिक्त कार्यभार)

तहसिलदार, सामान्य जिल्हाधिकारी कार्यालय, नागपूर 9011318888
24 श्रीमती.चैताली सावंत तहसिलदार, सं.गा.यो. जिल्हाधिकारी कार्यालय, नागपूर 9822242897
25 श्री.राहुल सारंग तहसिलदार, निवडणूक जिल्हाधिकारी कार्यालय, नागपूर 8381098663
26 श्री.श्रीराम मुंदडा अपर तहसिलदार, गैरकृषी आकारणी क्र. 5 तहसिल कार्यालय, नागपूर शहर 9011318888
27 श्रीमती सिमा गजभिये तहसिलदार, नझुल जिल्हाधिकारी कार्यालय, नागपूर 9673042690
28 श्री.अंकुश गावंडे जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी जिल्हाधिकारी कार्यालय, नागपूर 8860018817
29 श्री.उमेश घुग्गुसकर जिल्हा प्रकल्प व्यवस्थापक, आयटी सेल जिल्हाधिकारी कार्यालय, नागपूर 9764464628