Close

तहसिल

अ.क्र. नाव पदनाम कार्यालयाचा पत्ता मोबाईल क्रमांक
1 श्री.सुर्यकांत पाटील तहसिलदार तहसिल कार्यालय, नागपूर शहर 8698000201
2 श्री.आशिष वानखेडे तहसिलदार तहसिल कार्यालय, नागपूर ग्रामीण 0712-2564577
3 श्री.अक्षय पोयाम तहसिलदार तहसिल कार्यालय, कामठी 8275554247
4 श्रीमती प्रियदर्शनी बोरकर

(अतिरिक्त कार्यभार)

तहसिलदार तहसिल कार्यालय, हिंगणा 9422169145
5 श्री.अजय चरडे तहसिलदार तहसिल कार्यालय, काटोल 9403212448
6 श्री.धुमासिंग जावध तहसिलदार तहसिल कार्यालय, नरखेड 7798547921
7 श्री.प्रताप वाघमारे तहसिलदार तहसिल कार्यालय, सावनेर 9422642842

8411813253

8 श्री.सचिन यादव तहसिलदार तहसिल कार्यालय, कळमेश्वर 9421209136
9 श्री.बाळासाहेब म्हस्के तहसिलदार तहसिल कार्यालय, रामटेक 9881266655
10 श्री.मलीक विराणी तहसिलदार तहसिल कार्यालय, मौदा 9422154025
11 श्री.प्रशांत सांगडे तहसिलदार तहसिल कार्यालय, पारशिवनी 8805985171
12 श्री.संदिप पुंडेकर (अतिरिक्त कार्यभार) तहसिलदार तहसिल कार्यालय, उमरेड 8275371394
13 श्री.अनिरूध्द कांबळे तहसिलदार तहसिल कार्यालय, भिवापूर 9421213199
14 श्री.शरद कांबळे तहसिलदार तहसिल कार्यालय, कुही 9284610079
15 श्री.संदिप पुंडेकर तहसिलदार अपर तहसिल कार्यालय, बेला 8275371394
16 श्री.प्रेमकुमार आडे तहसिलदार अपर तहसिल कार्यालय, देवलापार 9765040219

8766880330