Close

तहसिल

अ.क्र. अधिकाऱ्यांचे नांव पदनाम उपविभागाचे नांव दुरध्वनी क्रमांक ई-मेल आय.डी.
1 श्रीमती प्रियदर्शनी बोरकर तहसिलदार, नागपूर (शहर) नागपूर (शहर) 0712-2561975 tahsildarngpcity@gmail[dot]com
2 श्री. प्रताप वाघमारे (अति. रिक्त) तहसिलदार, नागपूर (ग्रामिण) नागपूर (ग्रामिण) 0712-2564577 tahsilofficerural@gmail[dot]com
3 श्री. प्रताप वाघमारे तहसिलदार, हिंगणा हिंगणा 07104-276134 tahasildarhingna@gmail[dot]com
4 श्री. राहुल सारंग तहसिलदार, उमरेड उमरेड 07116-242004 tahsilofficeumred@gmail[dot]com
5 श्री. धुमनसिंग जाधव तहसिलदार, भिवापूर भिवापूर 07106-232241 tahsilbhiwapur@gmail[dot]com
6 श्रीमती विनीता लांजेवार तहसिलदार, कुही कुही 07100-222236 tahsildarkuhi@gmail[dot]com
7 श्री. धर्मेश फुसाटे तहसिलदार, रामटेक रामटेक 07114-255124 tahsildarramtek@gmail[dot]com
8 श्री. वरूणकुमार सहारे तहसिलदार, पारशिवनी पारशिवनी 07102-225139 tahsilparseoni81@gmail[dot]com
9 श्री. निंबाळकर (अति. रिक्त) तहसिलदार, मौदा मौदा 07115-281128 tahsilofficemouda@gmail[dot]com
10 श्री. बाळासाहेब टेळे तहसिलदार, कामठी कामठी 07109-288220 tahsildarkamptee@gmail[dot]com
11 श्री. राजु रणविर तहसिलदार, सावनेर सावनेर 07113-232212 tahsaoner@gmail[dot]com
12 श्रीमती हंसा मोहणे तहसिलदार, कळमेश्वर कळमेश्वर 07118-271358 tahsildarkalmeshwar@gmail[dot]com
13 श्री. निलेश कदम (अति. रिक्त) तहसिलदार, काटोल काटोल 07112-222023 katoltahsildar@gmail[dot]com
14 श्री. जयवंत पाटील तहसिलदार, नरखेड नरखेड 07105-232206 tahsildarnarkhed1@gmail[dot]com