Close

उप विभागीय कार्यालय

कोणाचे कोण विभागनुसार

फिल्टर

उप विभागीय कार्यालय
परिचय चित्र नाव पदनाम ईमेल दूरध्वनी फॅक्स पत्ता
छायाचित्र उपलब्ध नाही श्री शेखर घाडगे उप विभागीय अधिकारी नागपूर शहर sdonagpurcity[at]gmail[dot]com 07126470107 उप विभागीय अधिकारी कार्यालय, नागपूर शहर
छायाचित्र उपलब्ध नाही श्रीमती इंदिरा चौधरी उप विभागीय अधिकारी नागपूर ग्रामीण sdonagpur[at]yahoo[dot]in 07122560048 उप विभागीय अधिकारी कार्यालय, नागपूर ग्रामीण
छायाचित्र उपलब्ध नाही श्री हिरामण झिरवार उप विभागीय अधिकारी उमरेड umredsdo[at]gmail[dot]com 07116242177 उप विभागीय अधिकारी कार्यालय, उमरेड
छायाचित्र उपलब्ध नाही श्री जोगेन्द्र कटयारे उप विभागीय अधिकारी रामटेक sdoramtek[at]gmail[dot]com 07114255139 उप विभागीय अधिकारी कार्यालय, रामटेक
छायाचित्र उपलब्ध नाही श्री शाम मदनूरकर उप विभागीय अधिकारी, मौदा sdomauda2013[at]gmail[dot]com 07115-281100 उप विभागीय अधिकारी कार्यालय, मौदा
छायाचित्र उपलब्ध नाही श्री. अतुल म्हेत्रे उप विभागीय अधिकारी सावनेर sdosaoner[at]gmail[dot]com 07113232275 उप विभागीय अधिकारी कार्यालय, सावनेर
छायाचित्र उपलब्ध नाही श्री. श्रीकांत उंबरकर उप विभागीय अधिकारी, काटोल sdokatol[at]gmail[dot]com 07112-222970 उप विभागीय अधिकारी कार्यालय, काटोल