Close

च्या शोधाचे निकाल : ���������� ���������� �������������� �������������������� ������ �������������� 7 ������ ������������ �� insta---batmanapollo

1-10 एकूण 650 निकाल

नगरपंचायत भिवापुर निवडणुक

नगरपंचायत भिवापुर निवडणुक

Nagarpanchyat Bhiwapur Election

Nagarpanchyat Bhiwapur Election

जिल्हा सर्वेक्षन अहवाल ( रेतीघाट )

जिल्हा सर्वेक्षन अहवाल ( रेतीघाट )

District Survey Report ( For Sand Mining )

District Survey Report ( For Sand Mining )

महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ अंतर्गत कब्जेहक्काने प्रदान केलेल्या जमिनी ( नजुल शाखा )

महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ अंतर्गत कब्जेहक्काने प्रदान केलेल्या जमिनी ( नजुल शाखा )

Lands provided by occupancy price Under Maharashtra Land Revenue Act 1966 ( Nazul Section)

Lands provided by occupancy price Under Maharashtra Land Revenue Act 1966 (Nazul Section )

शासकीय जमिन वाटपाची यादी सन २०१४ ते १०/२०२१ पावेतो

शासकीय जमिन वाटपाची यादी सन २०१४ ते १०/२०२१ पावेतो

List of Grant of Govt Land form 2014 to 10/2021

List of Grant of Govt Land form 2014 to 10/2021

मौजा-समठाणा तह-हिंगणा जिल्हा- नागपूर भूसंपादन प्र क्र २८/अ ६५ /२०१८-१९ मधील कलम ११(१) ची अधिसूचना दि. ०२/०९/२०२१ रोजी व्यपगत झाल्यामुळे दि . ०२/०९/२०२१ पासून पुढील चार महिन्याकरिता मुदतवाढ मा. जिल्हाधिकारी (समुचित शासन ) यांनी दि. २९/१०/२०२१ चे टिपनीनुसार मंजूर केली.

मौजा-समठाणा तह-हिंगणा जिल्हा- नागपूर भूसंपादन प्र क्र २८/अ ६५ /२०१८-१९ मधील कलम ११(१) ची अधिसूचना दि. ०२/०९/२०२१ रोजी व्यपगत झाल्यामुळे दि . ०२/०९/२०२१ पासून पुढील चार महिन्याकरिता मुदतवाढ मा. जिल्हाधिकारी (समुचित शासन ) यांनी दि. २९/१०/२०२१ चे टिपनीनुसार मंजूर केली.

Extension Granted four month for Section 19(1) Notification

Extension Granted four month for Section 19(1) Notification