Close

निविदा

निविदा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
सन २०१८-२०१९ या वर्षामध्ये रेतीघाट लिलावाकरिता ई-निविदा व ई-लिलाव सूचना (प्रथम लिलाव)

सन २०१८-२०१९ या वर्षामध्ये रेतीघाट लिलावाकरिता ई-निविदा व ई-लिलाव सूचना (प्रथम लिलाव)

20/02/2019 30/09/2019 पहा (355 KB) अटी व शर्ती (918 KB)
सार्वजनीक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत अन्नधान्याच्या साठवणुकीसाठी गोदाम बांधकाम धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी तालुका कुही येथे खाजगी जागा- खाजगी उदयोजक या प्रतिमानानुसार सार्वजनीक -खाजगी सहभागातून गोदाम बांधकामासाठी कंत्राट

सार्वजनीक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत अन्नधान्याच्या साठवणुकीसाठी गोदाम बांधकाम धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी तालुका कुही येथे खाजगी जागा- खाजगी उदयोजक या प्रतिमानानुसार सार्वजनीक -खाजगी सहभागातून गोदाम बांधकामासाठी कंत्राट

30/08/2019 19/09/2019 पहा (541 KB) जी.आर. दिनांक ०६.०३.२०१९ (3 MB) जी.आर. दिनांक २१.०८.२०१९ (1 MB) वेळापत्रक (1 MB)
महाराष्ट्र शासन विरुद्ध राजेश जोशी (रविराज इन्व्हेस्टमेंट आणि स्ट्रॅटेजिस फर्म.) यांचे MPID प्रकरण क्र. २९५४/२०१७ या प्रकरणातील जप्त पशुधन लिलावाची सूचना (लिलाव दि. ०४/०६/२०१९)

महाराष्ट्र शासन विरुद्ध राजेश जोशी (रविराज इन्व्हेस्टमेंट आणि स्ट्रॅटेजिस फर्म.) यांचे MPID प्रकरण क्र. २९५४/२०१७ या प्रकरणातील जप्त पशुधन लिलावाची सूचना (लिलाव दि. ०४/०६/२०१९)

30/05/2019 04/06/2019 पहा (555 KB)
महाराष्ट्र शासन विरुद्ध राजेश जोशी (रविराज इन्व्हेस्टमेंट आणि स्ट्रॅटेजिस फर्म.) यांचे MPID प्रकरण क्र. २९५४/२०१७ या प्रकरणातील जप्त पशुधन लिलावाची सूचना (लिलाव दि. २०/०५/२०१९)

महाराष्ट्र शासन विरुद्ध राजेश जोशी (रविराज इन्व्हेस्टमेंट आणि स्ट्रॅटेजिस फर्म.) यांचे MPID प्रकरण क्र. २९५४/२०१७ या प्रकरणातील जप्त पशुधन लिलावाची सूचना (लिलाव दि. २०/०५/२०१९)

13/05/2019 20/05/2019 पहा (638 KB)
जिल्हा परिषद नागपूर पदभरती २०१९

जिल्हा परिषद नागपूर पदभरती २०१९

11/03/2019 16/04/2019 पहा (7 MB)
महाराष्ट्र शासन विरुद्ध राजेश जोशी (रविराज इन्व्हेस्टमेंट आणि स्ट्रॅटेजिस फर्म.) यांचे MPID प्रकरण क्र. २९५४/२०१७ या प्रकरणातील जप्त पशुधन लिलावाची सूचना (लिलाव दि. २७/०२/२०१९ व २८/०२/२०१९)

महाराष्ट्र शासन विरुद्ध राजेश जोशी (रविराज इन्व्हेस्टमेंट आणि स्ट्रॅटेजिस फर्म.) यांचे MPID प्रकरण क्र. २९५४/२०१७ या प्रकरणातील जप्त पशुधन लिलावाची सूचना (लिलाव दि. २७/०२/२०१९ व २८/०२/२०१९)

25/02/2019 25/03/2019 पहा (638 KB)
शासकीय धान्य गोदामातील अन्नधान्याच्या हाताळणीकरिता, हमाली कामाकरीता सन २०१८-२०२१ या कालावधीसाठी फक्त ५ गोदामाकरिता द्वितीय व अंतिम वेळ निविदा.

शासकीय धान्य गोदामातील अन्नधान्याच्या हाताळणीकरिता, हमाली कामाकरीता सन २०१८-२०२१ या कालावधीसाठी फक्त ५ गोदामाकरिता द्वितीय व अंतिम वेळ निविदा.

05/01/2019 14/01/2019 पहा (5 MB) हमाल कंत्राट शासन निर्णय ८-५-२०१८ (355 KB) शुध्दीपत्रक ०१-१०-२०१८ (3 MB) वेळापत्रक (3 MB)
सार्वजनिक वितरण व्यवस्तेकरिता नागपूर जिल्यातील शासकीय धान्य गोदामातील अन्नधान्याच्या हाताडणुकरिता सन २०१८-२०२१ या कालावधीकरिता हमाल कंत्राट ई – निविदा, दुसरी वेळ.

सार्वजनिक वितरण व्यवस्तेकरिता नागपूर जिल्यातील शासकीय धान्य गोदामातील अन्नधान्याच्या हाताडणुकरिता सन २०१८-२०२१ या कालावधीकरिता हमाल कंत्राट ई – निविदा, दुसरी वेळ.

05/11/2018 22/11/2018 पहा (227 KB) वेळापत्रक (3 MB) हमाल कंत्राट शासन निर्णय ८-५-२०१८ (355 KB) हमाल कंत्राट शासन निर्णय १-१०-२०१८ (3 MB) शुध्दीपत्रक (3 MB)
हमाल कंत्राट सन २०१८-२०२१ या कालावधीकरिता नागपूर शहर येथील टेका मुयझियम गोदामाकरीता प्रथम मुदतवाढ देण्याबाबत.

हमाल कंत्राट सन २०१८-२०२१ या कालावधीकरिता नागपूर शहर येथील टेका मुयझियम गोदामाकरीता प्रथम मुदतवाढ देण्याबाबत.

01/11/2018 07/11/2018 पहा (1 MB)
सार्वजनिक वितरण व्यवस्तेकरिता नागपूर जिल्यातील शासकीय धान्य गोदामातील अन्नधान्याच्या हाताडणुकरिता सन २०१८-२०२१ या कालावधीकरिता हमाल कंत्राट ई – निविदा.

सार्वजनिक वितरण व्यवस्तेकरिता नागपूर जिल्यातील शासकीय धान्य गोदामातील अन्नधान्याच्या हाताडणुकरिता सन २०१८-२०२१ या कालावधीकरिता हमाल कंत्राट ई – निविदा.

11/10/2018 31/10/2018 पहा (227 KB) हमाल कंत्राट शासन निर्णय १-१०-२०१८ (3 MB) हमाल कंत्राट शासन निर्णय ८-५-२०१८ (355 KB) वेळापत्रक (3 MB)