Close

कळमेश्वर नगरपरिषद

कळमेश्वर, तालुका कळमेश्वर, जि. नागपूर

ईमेल : chiefofficer[at]kalmeshwarnagarparishad[dot]com
दूरध्वनी : 07118-271333